top of page

חיי אברהם פרשת ואתחנן

בס"ד

בענין "פלפול על מקום הנחת המזוזה ונר חנוכה לאטר"

וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ (ו' ט')

א) איתא ביומא (יא:) ומנחות (לד.) "ביתך" מאי תלמודא, אמר רבא (רבה) דרך ביאתך מן הימין, דכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר ברישא (פירש"י בכניסה לביתו). הרי דיש להניח המזוזה בדרך ימין בכניסה לביתו. וכתב במרדכי (הל' קטנות סי' תתקס"ב, הובא בבית יוסף יו"ד סי' רפ"ט וברמ"א שם[1]) אין לדקדק דאם הוא אטר ברגליו ורגלא דשמאלא עקר ברישא ישים המזוזה דרך שמאל ביאתו מידי דהוה אתפילין, דשאני מזוזה דהוי לשימור כל בני הבית, מה שאין כן בתפילין דהויין ליה לחודיה. ובט"ז (שם סק"ג) כתב דאחר רוב בני הבית אזלינן.

ובב"ח שם תמה, דלפי זה אם כל בני ביתו אטרים ברגליהם או רובם אטרים אי נמי הוא לבדו דר בבית, צריך לקבוע בשמאל ביאה, וזה לא שמענו. ותירץ דטעמא דמילתא דאמרינן דקרא דביתך בביאת ימין דרובא דעלמא קאמר ולא במיעוטא דאטרים ברגליהם דלא שכיחא כלל.

ובש"ך תי' דלא דמי לתפילין שהם מצות שבגופו, לכך אזלינן בתר ימין דידיה, משא"כ מזוזה דאינה אלא חובת הבית, לכך אזלינן בתר ימין של כל האדם, והיינו שלא חילקו בש"ס ופוסקים בין בני הבית אטרים או לא וכו' עכ"ל. ובשו"ת דברי מלכיאל (ח"ג סי' ע"ט) ביאר דבריו שאין חובת מזוזה חובת גופו דתלוי בביאתך, רק דהוי חובת הדר, והדר חייב לקבוע מזוזה ואסור לדור בבית שאין בו מזוזה, אבל לא קאי על ביאה שלך רק על ביאת רוב בני אדם עכ"ד. ובבאר משה (ח"ב סי' ב' אות ד') ביאר דבריו באופ"א קצת, דאינו מצוה שבגופו ממש כתפילין אלא היא חובת הדר דהיינו שעל ידו מתחייב הבית יע"ש, וע"ע בדברי יציב (יו"ד סי' קפ"ח) ובארץ צבי (ח"א סי' צ').

אולם מדברי המרדכי הנ"ל לעולם משמע דתלוי על הדיורין אם הם איטרים או לא. ובאמת, בשאילת שלום על השאילתות (שאילתא קמ"ה אות קס"ד) כתב בדעת המרדכי דלעולם אטר מניח המזוזה בצד שמאל[2], וכדמשמע מדברי הט"ז הנ"ל.

ב) והנה איתא בשבת (כב.) אמר רבה נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. והיכא מנח ליה, רב אחא בריה דרבא אמר מימין, רב שמואל מדפתי אמר משמאל. והילכתא משמאל, כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. ובמשנה ברורה (סי' תרע"א סקל"ג) כתב בטעמא דמילתא כדי שיהא מסובב במצות[3].

ונחלקו הראשונים היכן מקום הדלקה בבית שאין לו מזוזה. בטור (או"ח סי' תרע"א) כתב בשם הראבי"ה שאם אין מזוזה בפתח מניחה מימין, והובא בש"ע (שם סעיף ז'). ובבית יוסף שם כתב דכ"כ בהגהות המרדכי (רמז רס"ו) בשם רבינו יקיר. ובב"ח כתב בשם הגהות מיימון (פ"ד אות ח) דהטעם הוא משום דכל מידי דמצוה ימין עדיף. ועוד כתב דאפשר דכיון דצריך להדליק בפתח לפרסומי ניסא במקום שנכנסין ויוצאין, וכל פינות שאדם פונה אינן אלא לימין, הילכך צריך להדליק בימין ששם הכל פונין ונזכר לנס מיד כשרואה הנרות דולקות.

ואילו בכל בו (סי' מ"ד) וארחות חיים (הל' חנוכה אות ג') אחרי שהביאו שיטת הטור הנ"ל כתבו דאנו לא חילקנו בין זה לזה שבכולן מדליקין אותה בשמאל.

וכדעת הכל בו וארחות חיים, כ"כ הנצי"ב בהעמק שאלה בדעת השאילתות (פ' וישלח שאילתא כ"ו), דביאר בשאילתות המחלוקת בגמ', דלמאן דאמר דמניח נר חנוכה בימין קסבר כי היכי דלהוי תרתי מצוותא בחד דוכתא, נר חנוכה ומזוזה (וביאר הנצי"ב אות כ' כדאיתא בברכות לט: הואיל ואתעביד ביה חדא מצוה נעביד ביה מצוה אחריתי, ויע' בשפת אמת בגמ' שם בזה), ומאן דאמר בשמאל קסבר כי היכי דליהוי מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל ובעל הבית בטלית מצויצת ביניהן (וכ"כ הריטב"א ומאירי שם).

וכתב בהעמק שאלה (אות כ') דלמאן דאמר דמניח נר חנוכה בימין, במקום שאין מזוזה, אין לנו טעם להניחה בימין אלא במקום שלבו חפץ, כיון דליכא תרתי מצוותא בחד דוכתא, ודלא כדעת הטור ושלחן ערוך דלכולי עלמא יש להניחה בימין ומשום דימין עדיפא לעולם. ולמ"ד דמניח בשמאל כתב בדעת השאילתות (אות כ"ב) דלעולם מניח בצד שמאל גם במקום שאין מזוזה, דלא חלקו חכמים בדבר, ודלא כדעת הטור ושלחן ערוך הנ"ל, אלא כדברי הכל בו וארחות חיים דאף בכי האי גוונא יש להניח נר חנוכה בצד שמאל, עכ"ד.

ג) ומעתה, יש לפלפל לדברי השאילת שלום אליבא דהמרדכי הנ"ל, מה יהא הדין היכא דרוב או כל בני ביתו אטרים ברגליהם או הוא האטר לבדו דר בבית, והמזוזה נמצא בצד שמאל, היכן היא מקום ההדלקה, האם יש להדליק בצד ימין של הפתח או בצד שמאל.

למאן דאמר בגמ' דמניח נר חנוכה בימין, בפשטות ה"ה הכא יש להניח בימין וכמו שכתב הב"ח דמצוה דימין עדיף ואיכא פרסומי ניסא טפי. אולם לדעת השאילתות דס"ל דעדיף תרתי מצוותא בחד דוכתא, נראה די"ל להיפך, דבכה"ג יש לו להניח בצד שמאל דוקא.

ולמאן דאמר דמניח נר חנוכה בשמאל, הנה לדעת הטור והשלחן ערוך דהיכא דליכא מזוזה כלל יש לו להניח נר חנוכה בצד ימין, ומשום דמצוה דימין עדיף, הכא נמי היכא דמניח המזוזה בצד שמאל מסתברא דיש לו להניח נר חנוכה דוקא בצד ימין[4].

ובדעת השאילתות ודעמיה דבעי שהבעל הבית יהא בטלית מצויצת בין המזוזה ונר חנוכה למ"ד דנר חנוכה בשמאל, לכאורה היכא דהמזוזה נמצא בצד שמאל, יש לו להניח נר חנוכה דוקא בצד ימין כיון דהמזוזה נמצא בצד שמאל ועי"ז יהא מסובב במצוות. אולם כבר כתב הנצי"ב בדעת השאלתות דלא חילקו חכמים בדבר ולעולם יש להניח נר חנוכה בצד שמאל היכא דליכא מזוזה כלל, וה"נ היכא דהמזוזה בצד שמאל, ויש לדון בזה, יע"ש בדבריו.

וכן לדעת הכל בו והארחות חיים שכתבו דלא חילקו חכמים בדבר, ולעולם מניחין נר חנוכה בצד שמאל גם בדליכא מזוזה בפתח ביתו, לכאורה ה"נ היכא דמניחין המזוזה בצד שמאל יש להניח נר חנוכה בצד שמאל, דהא לא חילקו חכמים בדבר.

אלא דצ"ע בזה, דמי נימא דיש לו להניח נר חנוכה בצד שמאל, ועל ידי זה יפסיד המעלה שיהא מסובב במצוות[5], דהא היה אפשר להדליק נ"ח בצד ימין ויהא מסובב במצוות עם המזוזה בצד שמאל, ואם באמת שייך הנחת מזוזה בצד שמאל, אמאי באמת לא חילקו חכמים בדבר דלעולם יש להדליק בצד שמאל וצ"ע. וע"כ נראה לומר דלא סבירא להו כסברת השאילת שלום בדעת המרדכי דאטר מניח מזוזה שלו בצד שמאל, אלא לעולם מניחין המזוזה בצד ימין, וכדברי הב"ח והש"ך (יו"ד סי' רפ"ט) הנ"ל, וכיון דליכא היכ"ת דמניחין המזוזה בצד שמאל לכן ס"ל דלא חילקו חכמים בדבר ובכל מקום מדליקין בצד שמאל.

ושיטת השאילת שלום בדעת המרדכי, דאטר מניח מזוזה בצד שמאל, אתי שפיר לשיטתו, דאין להקשות היאך מניחין נר חנוכה בצד שמאל היכא דמניחין המזוזה בצד שמאל ג"כ, והלא מפסידין המעלה שיהא מסובב במצוות וכנ"ל, דהלא המרדכי גופיה ס"ל במס' שבת בשם ר' יקיר שהיכא דליכא מזוזה באמת מדליקין בצד ימין כיון דמצוה בימין עדיף ועיקר פרסומי ניסא הוא בימין, ואם כן ה"נ היכי דמניח המזוזה בצד שמאל כל שכן דיש לו להדליק נר חנוכה בצד ימין משום דמצוה בימין עדיף ועיקר פרסומי ניסא הוא בימין, וגם משום שיהא מסובב במצות, ודלא כדעת הכל בו וארחות חיים דלא חילקו חכמים בדבר, ולא קשה מידי[6].

אשמח לקבל תרומות והערות: אברהם הבר, דוא"ל: chayeiavraham@gmail.com

[1]אלא דברמ"א כתב דאין חילוק בין אם הוא איטר יד או לא. והק' המפרשים דאין ענין לאיטר יד כאן אלא איטר רגל, ויע' ברע"א שם ובשאילת שלום (הובא לקמן בפנים) מש"כ בזה.

[2]ויע"ש מה שפלפל בזה בסוגיא דמנחות שם, וכן בישועות יעקב (אבה"ע סי' קס"ט סקט"ז).

[3]ובשפת אמת (שבת שם) כתב דהוא מצד דאין עושין מצוות חבילות חבילות, דכל זמן שהמצוה עדיין נעשית בו, לא אמרינן הואיל ואיתעביד בה חדא מצוה ליתעביד בה מצוה אחרינא, אלא אדרבה אין עושין מצוות חבילות חבילות, והכא כ"ז שהמזוזה בו נעשית המצוה. וע"ע בהגות ראמ"ה שם.

[4]וגם משום דאין עושין מצות חבילות חבילות וכדי שיהא מסובב במצות.

[5]וכן אין עושין מצות חבילות חבילות.

[6]אולם באמת לא כ' הך טעמא שיהא מסובב במצות, ולכן אילו היה סובר דהיכא דליכא מזוזה דמדליקין בצד שמאל משום לא חילקו (ולא איכפת לן מה דימין עדיף), לא יהא קשה כ"כ, רק דמעתה ניחא טפי דשפיר מקיים הך דינא דמסובב במצוות אליביה ג"כ.

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page