מאמרים

חיי אברהם פרשת אחרי מות-קדושים

בס"ד בענין "מחלוקת הראשונים במסירת נפשו בשאר מצוות, ואם יש רשות למנוע מהצלה שלא לעבור איסור" וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם אֲנִי ה' (י"ח ה') קי"ל (סנה' עד.) בכל עבירות שבתורה אם אומרים לאדם עבור ואל תהרג, יעבור ואל יהרג, (ופירש"י דכתיב וחי בהם ולא שימות בהם) חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. ופליגי הראשונים אם בשאר מצוות יש חיוב לעבור העבירה, ואם רוצה למסור עצמו להריגה אינו רשאי, או דלמא יש רשות לעבור שלא יהרג, אבל אם רוצה לקדש שם שמים שפיר יש לו רשות למסור עצמו להריגה. דעת הר"מ בהל' יסה"ת (פ"ה הל"א וד') דחייב לעבור העבירה וז"ל בא"ד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל

חיי אברהם פרשת תזריע-מצורע

בס"ד בענין "נגעי בתים" כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם (י"ד ל"ד) ופירש"י בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן. הקשו בדרש משה ואילת השחר[1] כאן איזה עונש יש בזה שנגעי בתים באים על צרות העין וגזל כדאיתא בערכין (טז.), הלא אם ימצא זהב בקירות ביתו כשכר יחשב לו ונמצא חוטא נשכר[2]. ותירצו דהיה לו זכות לקבל הזהב, אלא דאילו היה זכאי גמור היה זוכה לזה בדרך אחרת בלי הפסד וצער, אבל עתה שקיבל השכר בדרך הפסד וצער, ע"כ חוטא הוא וצריך כפרה על החטא ועונש יחשב לו[3]. והנה איתא בהוריות (י.) ת"ר אשר נשיא יחטא, יכול גזר

חיי אברהם פרשת שמיני

בס"ד בענין "היתר חזיר לעתיד לבוא" וְאֶת הַחֲזִיר כִּי מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא וְשֹׁסַע שֶׁסַע פַּרְסָה וְהוּא גֵּרָה לֹא יִגָּר טָמֵא הוּא לָכֶם (י"א ז') ידוע מה שאומרים בשם המדרש דלעתיד לבא[1] חזיר[2] יהא מותר באכילה, ויש לעיין אם הדברים נאמרו כפשוטן, או אם יש הבנה אחרת בזה, והיכן נמצא מדרש זה. ואם תמצא לומר שהדברים נאמרו כפשוטן, יש לעיין היאך עוקרין מצוה אחת שבתורה, הלא התורה לא תשתנה כמבואר בפיה"מ (הקדמה לפ' חלק). ובאמת יע' בספר העיקרים (ג' ט"ז) ראי' מכאן[3] דלא נקטי' כהאי כללא. ומצינו במדרש (ויקרא רבה י"ג) ואת החזיר זו אדום[4] והוא גרה לא יגר שאינה גוררת מלכות אחריה ולמה נקרא שמה חזיר שמחזרת עטרה לבעליה הדא הוא דכתיב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה. ומטעם זה, כתב בת

מומלץ!
בחר רב
בחר נושא

זמני התפילות במכון

ימים א' – ה'

שחרית 6:15
ראש חודש 6:00

מנחה

מנין ראשון 13:15,

מנין שני 20 דק' לפני שקיעה

ערבית

מנין ראשון 20 דק' אחרי שקיעה,

מנין שני 19:00

מנין שלישי 21:00

 

צור קשר

 

ת.ד. 1613 קרית ארבע 9010000

טל  02-9964722

פקס 02-9963253

מייל marabanim@gmail.com

waze.png