מאמרים

פרשת בלק

למדנו חז״ל שמשה רבנו ע״ה ״כתב את ספרו ואת פרשת בלעם״ (גמרא בבא בתרא דף י״ד עמוד ב׳). בפשטות אנו מבינים שכוונת דבריהם היא שמשה על פי הכתבה אלוקית כתב את חמשת חומשי התורה וגם את פרשת השבוע- פרשת בלק, אשר בה בלעם הדמות המרכזית. ואם זה כל תוכן מאמרם ז״ל הדברים לא היו צריכים להיאמר; כי הרי פרשת בלק נמצאת בתוך חומש במדבר, ואם כתב משה את ספר במדבר ברור שכתב גם פרשת בלק?! לפני הצעת פתרון להנ״ל, נסקור בקיצור את הסיפור שבפרשתנו. הרקע לספור הוא הכבוש הישראלי במלחמת בזק של ארץ סיחון וארץ עוג(שני מלכים חזקים במיוחד). בדרכו אל ארץ כנען לרגל ההתפתחות הזאת, חש בלק, מלך מואב, את עצמו מאוים ושכר ״נביא האומות״ מארץ רחוקה, בעל מוניטין ״עם קבלות״, לקלל את ישראל, ועל ידי כך להחלישו. נמלך הנביא בה׳, ולמרות שקיבל מ

פרשת חוקת

** ניתן לקבל את דבר התורה ישירות למייל. שלחו הודעה למס' 0559-474539 מנחת אברהם פרשת חקת-בענין פרה אדומה-חק או כפרה-תשע"ח זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה ה' לֵאמֹר דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה תְּמִימָה אֲשֶׁר אֵין בָּהּ מוּם אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל (י"ט ב') ופירש"י לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת, ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה. והביא מר' משה הדרשן כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם, כך יביאו זו לכפרה משלהם. משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבא אמו ותקנח הצואה, כך תבא פרה ותכפר על העגל. וכ"ה במדרש (י"ט ד') הובא בתוס' מו"ק (כח.) ד"ה מה. והקשו המפרשים היאך נקבע מצות פרה אדומה כחק ב

פרשת חוקת

בפתיחת הפרשה שנקרא השבת בבית הכנסת, נפגשים אנו בפרשיה הלכתית המורכבת משני מרכיבים. הראשון מתאר את הכנת אותם המים המסוגלים לטהר טמאי מתים, והשני מלמדנו באילו נסיבות אדם בישראל נטמא בטומאה החמורה ההיא, וכיצד ניתן להיטהר ממנה. שני המרכיבים מתאחדים לפרשיה אחת הנודעת בשם פרשת 'פרה אדומה' . מיקומה של הפרשיה הזאת מעוררת תשומת לב מיוחדת. היא חוצה את ספר במדבר מבחינה כרונולוגית בכך שלפניה, הספר מתייחס לקורות בני ישראל בשנה השנייה לאחר יציאת מצרים, ולאחריה, ממשיך הספר בקפיצה של 38 שנה לתאר את אירועי שנת ה 40 בתום גזרת חטא המרגלים; כאשר כבר הוחלף דור המדבר, והחל כיבוש עבר הירדן המזרחי על ידי משה וחייליו. מתבקשת מאליה השאלה, מדוע הושחלה הפרשיה הנדונה, שמקומה הטבעי לכאורה היה בספר ויקרא ליד דיני טומאה וט

פרשת קורח

מנחת אברהם פרשת קרח-בענין רובו ככולו-תשע"ח וַיִּקָּהֲלוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם רַב לָכֶם כִּי כָל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים וּבְתוֹכָם ה' וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל ה' (ט"ז ג') יש להעיר בכפילות הקרא דטען קרח "כי כל העדה כלם קדשים". וכ' במהרי"ל דיסקין עה"ת (ריש פ' דברים) דטען קרח דכולם שמעו בסיני אנכי ה' אלקיך, ודיוקא הוא מדכתיב כי כל העדה כולם, והיינו שלא נאמר רובו ככולו כמו שפירש הט"ז (או"ח סי' תקפ"ב) גבי מלוך על כל העולם כולו וכו'. וכ"כ בס' בנין אריאל לבאר הקרא ע"פ דברי הט"ז, והוסיף מנא ידעי שלא נמצא בכל עדת ישראל אפי' א' אשר איננו קדוש, לכך פירש"י דכולם קדושים ששמעו בסיני אנכי ולא יהיה לך, וודאי כל ישראל שמעו אותן הדברות. וכ"כ החיד"א בראש דוד, וז"ל, כי כל ה

פרשת קרח

השבת אנו פוגשים בקריאת התורה באסון שנבע ממחלוקת איש גדול ונכבד מאוד, ושמו קורח , שחלק על מנהיגותו של משה רבנו בטענה שהוא פועל מתוך נגיעות אישיות ומשפחתיות, ואינו שלוחו הנאמן של אבינו שבשמים. סביבו התלכדו רבים מסיבות שונות והגיע הדבר למימדי מרד ממש. הניסיונות של משה להרגיע את ההתקוממות לא צלחו ונוצר מצב המסכן את קיומו של עם ישראל. הרי אם אין משה אמת, גם תורתו אינה אמת, ובלי תורתו אין עמידה לעמנו. מחוסר ברירה הלך משה "על כל הקופה" ובפנייתו אל הקב״ה ביקש לברוא בריאה חדשה להוכיח את אמיתתו. נענה משה בחיוב ונפתחה האדמה לבלוע את המורדים שהיו במקום אחד של המחנה, ועוד 250 איש נשרפו חיים ליד משכן הי. המחלוקת היא נגע חברתי הרת אסון, הגורמת לא פעם להריסת בתים משפחתיים ומפעלים ציבוריים גדולים וחשובים, מה

פרשת שלח לך

מנחת אברהם פרשת שלח-בענין מקושש [צינעא או פרהסיא]-תשע"ח וַיִּהְיוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר וַיִּמְצְאוּ אִישׁ מְקֹשֵׁשׁ עֵצִים בְּיוֹם הַשַּׁבָּת. וַיַּקְרִיבוּ אֹתוֹ הַמֹּצְאִים אֹתוֹ מְקֹשֵׁשׁ עֵצִים אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן וְאֶל כָּל הָעֵדָה. וַיַּנִּיחוּ אֹתוֹ בַּמִּשְׁמָר כִּי לֹא פֹרַשׁ מַה יֵּעָשֶׂה לוֹ. וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה מוֹת יוּמַת הָאִישׁ רָגוֹם אֹתוֹ בָאֲבָנִים כָּל הָעֵדָה מִחוּץ לַמַּחֲנֶה. וַיֹּצִיאוּ אֹתוֹ כָּל הָעֵדָה אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וַיִּרְגְּמוּ אֹתוֹ בָּאֲבָנִים וַיָּמֹת כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה. (ט"ו ל"ב-ל"ו) איתא בשבת (צו:) אמר רב יהודה אמר שמואל מקושש מעביר ארבע אמות ברה"ר הוה. במתניתא תנא תולש הוה. רב אחא ברבי יעקב אמר מעמר הוה. ועוד איתא שם תנ

פרשת שלח לך

במרכז פרשתנו השבוע ספור המכונה ״חטא המרגלים״. הוא חטא ששינה את תולדות ישראל ואת ההיסטוריה של כל האנושות עד ימינו. נציין בראשית דברינו כאן את עיקרי הסיפור בקוים כלליים כפי שמסופר בפרשתנו. בני ישראל עמדו בשער הדרומי של ארץ כנען והיו אמורים להיכנס משם יחד עם משה רבנו ולכבוש אותה ולהתנחל בה, ואילו היה כך על פי קבלת חכמנו ז״ל, העולם היה זוכה לכל התיקונים החיוביים שנועדו לו בימות המשיח. בשלב ההוא נצטווה משה לשלוח 12 איש לתור(מלשון תייר) את הארץ ולשוב עם דו״ח אשר ילהיב את העם לקראת כניסתם ארצה, ואף להביא איתם מפירות הארץ להדגים את פוריותה המופלגת. לא נצטרכו בני ישראל באותה שעה לריגול צבאי כי כבר הובטח להם נצחון על ידי הקב״ה כפי שהיה בים סוף. כל אנשי המשלחת היו מנהיגי השבטים ואף אנשים כשרים; ואף על

מומלץ!
בחר רב
בחר נושא

זמני התפילות במכון

ימים א' – ה'

שחרית 6:15
ראש חודש 6:00

מנחה

מנין ראשון 13:15,

מנין שני 20 דק' לפני שקיעה

ערבית

מנין ראשון 20 דק' אחרי שקיעה,

מנין שני 19:00

מנין שלישי 21:00

 

צור קשר

 

ת.ד. 1613 קרית ארבע 9010000

טל  02-9964722

פקס 02-9963253

מייל marabanim@gmail.com

waze.png