top of page

הרב יהושע מגנס שליט"א

בנושא:"תשובה ובחירה חופשית"

שיעור שהועבר בבית מדרש לנשים

'מים מדליה'-אלול התשע"ז,

הרבנית שרה וייס

בתם של הרב שלמה פישר שליט"א והרבנית לאה זכר צדקת לברכה.

בנושא: "נשים מדליקות אור"

 ספורים מבית אמא הרבנית לאה פישר זכר צדקת לברכה.

שיעור שהועבר בבית מדרש לנשים 'מים מדליה' – כסלו תשע"ח במכון לרבני ישובים קרית ארבע חברון.

הרב משה כהן שליט"א 

'בנושא 'טהרת נשים

..."וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"

שיעור שהועבר בבית מדרש לנשים

מים מדליה'-תשרי התשע"ח'

הרב יצחק לוי שליט"א 

משגיח בישיבת הרב עציון ומדריך סיורים בירושלים ובהר הבית

בנושא 'ירושלים'

מים מדליה'-אייר התשע"ח'

whatsapp-logo.png
bottom of page