מאמרים

חיי אברהם ראש השנה

בס"ד בענין "בכי בר"ה" כתב בבאר היטב הל' ר"ה (סי' תקפ"ד סק"ג) האר"י ז"ל נהג לבכות בר"ה ויוה"כ ואמר כל מי שאינו בוכה בימים אלו אין נשמתו טובה ושלמה. גם אמר, כל מי שבוכה אז מעצמו בבכיה גדולה מאליו, אותה שעה דיינין ליה בב"ד של מעלה ונפשו מרגשת ובא לו הבכיה מאליו עכ"ל. ואילו במעשה רב (אות ר"ז) נאמר בשם הגר"א דאין לבכות בר"ה כמבואר בעזרא אל תבכו וכו'. והכריע בכף החיים (סי' תקפ"ב ס"ק ס') דהמנהג כמו האריז"ל לבכות בר"ה.[1] אולם כתבו הפוסקים[2] דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, דבקרא דעזרא-נחמיה (ח', ח'-ט') מיירי כשקראו בתורה דכת' ויקראו בספר בתורת האלקים כו' ואל תבכו כי בוכים כל העם כשמעם את דברי התורה. ובכו מפחד ואימה על שלא קיימו מה שכתוב. ואמר להם אכלו משמנים ושתו ממתקים כו' כי קדוש היום לאדונינו

חיי אברהם פרשת כי תבוא

בס"ד בענין "כתיבת התורה על האבנים" וְכָתַבְתָּ עַל הָאֲבָנִים אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת בַּאֵר הֵיטֵב (כ"ז ח') איתא בסוטה (לה:) כיצד כתבו ישראל את התורה, רבי יהודה אומר על גבי אבנים כתבוה, שנאמר וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת[1], ואחר כך סדו אותן בסיד. א"ל רבי שמעון לדבריך, היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה (ופירש"י העתיקות תורה הלא לא נצטוו לכותבה בשבעים לשון אלא לבא וללמדה כל הרוצה שלא יהא פתחון פה לאותם האומות לומר לא היה לנו מהיכן ללומדה). א"ל בינה יתירה נתן בהם הקב"ה, ושיגרו נוטירין שלהן וקילפו את הסיד והשיאוה. ועל דבר זה נתחתם גזר דינם לבאר שחת, שהיה להן ללמד ולא למדו. ר' שמעון אומר על גבי סיד כתבוה, וכתבו להן למטה "למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל וגו'", הא למדת, שאם

פרשת כי תבוא

בס״ד במסגרת פרשתנו שנקרא השבת בבית הכנסת ישנו פרק שלם (פרק כ״ח של ספר דברים) המתעד את דברי הברית אשר צווה ה' את משה לכרות את (עם) בני ישראל" (שם פסוק ס״ט) בארץ מואב אולי ימים ספורים לפני פטירתו. "דברי הברית" האלה מפרטים, כמו בחוזה שכתוב בין שותפים את המחוייבות של ה' להשפיע ברכה בכל תחומי החיים במידה ושותפיו, בני ישראל, יקיימו את המחוייבות שלהם לשמוע בקולו, ולעשות בפועל את כל מצוותיו. וכן מפורטות התוצאות השליליות אשר אי ציות לקול ה' ומצוותיו תבאנה. על כן רגילים לקרוא לפרקנו פרק "התוכחה" שעיקרו אזהרות ואיומים בגין הסרת הברית. במסגרת האיומים הנ״ל מופיעים דברים קשים ביותר כגון "והיה כאשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם כן ישיש ה' עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם (ותעקרו) מעל האדמה אשר אתה בא שמה לר

מומלץ!
בחר רב
בחר נושא

זמני התפילות במכון

ימים א' – ה'

שחרית 6:15
ראש חודש 6:00

מנחה

מנין ראשון 13:15,

מנין שני 20 דק' לפני שקיעה

ערבית

מנין ראשון 20 דק' אחרי שקיעה,

מנין שני 19:00

מנין שלישי 21:00

 

צור קשר

 

ת.ד. 1613 קרית ארבע 9010000

טל  02-9964722

פקס 02-9963253

מייל marabanim@gmail.com

waze.png