מאמרים

חיי אברהם פרשת תרומה

בס"ד בענין "גדר מצות בנין בית המקדש" וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם (כ"ה ח') כתב הרמב"ם בריש הלכות בית הבחירה וז"ל, מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות וחוגגין אליו ג' פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש. ומבואר מדברי הר"מ דמכלל מצות בנין בית המקדש הוא לבנות בית להקרבת קרבנות[1]. ובספר המצוות כתב והמצוה העשרים היא שצונו לבנות בית עבודה, בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד ואליו יהיה ההליכה והעליה לרגל והקבוץ בכל שנה. וכן בשרש י"ב כתב והוא שיהיה לנו בית מוכן יבאו אליו ויחונו בו ובו תהיה ההקרבה ובו יהיה הקבוץ במועדים. ובפשוטו צ"ב בכל זה אמאי האריך בלשונו והזכיר כל הני דברים כגון הקרבה ועליה לרגל ביחד עם מצות בנין ביהמ"ק, דהלא שפת יתר הוא. ואין לומר דבנין בהמ"ק הוי רק הכשר

חיי אברהם פרשת בשלח

בס"ד בענין "עירוב תחומין, ואם מהני עירוב למ"ד תחומין דאורייתא" רְאוּ כִּי ה' נָתַן לָכֶם הַשַּׁבָּת עַל כֵּן הוּא נֹתֵן לָכֶם בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי לֶחֶם יוֹמָיִם שְׁבוּ אִישׁ תַּחְתָּיו אַל יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹמוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי (ט"ז כ"ט) ופירש"י, אלו אלפים אמה של תחום שבת, ולא במפורש, שאין תחומין אלא מדברי סופרים, ועיקרו של מקרא על לוקטי המן נאמר, ע"כ. ומקורו בעירובין (נא.), דמקרא דאל יצא איש ממקומו ילפינן דאסור לצאת חוץ לתחום שבת עכ"פ מדרבנן[1]. ושיטת ר' עקיבא דילפינן ממגרש דערי לוים דאסור לצאת חוץ מאלפים אמה מן התורה[2], וחכמים חולקים וס"ל דאין איסור זה אלא מדרבנן. והנה איתא בעירובין (יז:) תני רבי חייא לוקין על עירובי תחומין דבר תורה. והקשה הרי"ף שם היכי אמרינן הכא לוקין על עירובי ת

מומלץ!
בחר רב
בחר נושא

זמני התפילות במכון

ימים א' – ה'

שחרית 6:15
ראש חודש 6:00

מנחה

מנין ראשון 13:15,

מנין שני 20 דק' לפני שקיעה

ערבית

מנין ראשון 20 דק' אחרי שקיעה,

מנין שני 19:00

מנין שלישי 21:00

 

צור קשר

 

ת.ד. 1613 קרית ארבע 9010000

טל  02-9964722

פקס 02-9963253

מייל marabanim@gmail.com

waze.png