מאמרים

פרשת תולדות

בס״ד מסופר בפרשתנו השבוע על מסעו של יצחק אבינו במגמה לרדת מן הארץ אל ארץ מצרים בגלל רעב כבד מאוד שהיה באותה שעה בכל ארץ כנען מפאת עצירת גשמים. למרות המצב הקשה, והצימאון הנורא, מצווה הקב"ה את יצחק להישאר בארץ! כידוע, ארץ מצרים מבורכת במי הנילוס - מקור רב שנתי של מים, לעומת ארצנו שעליה כתוב בתורה (דברים י"א י"א): ״למטר השמים תשתה מים". כלומר, בשנה שאין גשם, לא יהיו מים לשתות וכל שכן לגדל יבולי שדה. לפני יציאתו נגלה ה' אל יצחק ומצוה אותו: "אל תרד מצרימה שכון בארץ אשר אומר אליך: גור בארץ הזאת..." על הלשון "שכון בארץ" פרשו רבותינו ז״ל שני פירושים כדלקמן: שכון בארץ - עשה שכונה בארץ ישראל - הוי נוטע, הוי זורע הוי נציב (בונה) שכון בארץ - שכן את השכינה בארץ. יכול אדם לחשוב שהציגו חכמינו ז״ל בפרושיהם

חיי אברהם פרשת חיי שרה

בס"ד בענין "האם ישמעאל עשה תשובה" וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל בָּנָיו אֶל מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה אֶל שְׂדֵה עֶפְרֹן בֶּן צֹחַר הַחִתִּי אֲשֶׁר עַל פְּנֵי מַמְרֵא (כ"ה ט') ופירש"י מכאן שעשה ישמעאל תשובה, והוליך את יצחק לפניו וכו'. ומקורו בב"ב (טז:)[1], והכי איתא התם, כי הא דרבינא ורב חמא בר בוזי הוו יתבי קמיה דרבא וקא מנמנם רבא, א"ל רבינא לרב חמא בר בוזי, ודאי דאמריתו כל מיתה שיש בה גויעה זו היא מיתתן של צדיקים, א"ל אין. והא דור המבול, א"ל אנן גויעה ואסיפה קאמרינן. והא ישמעאל דכתיב ביה גויעה ואסיפה, אדהכי איתער בהו רבא, אמר להו, דרדקי, הכי א"ר יוחנן ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו, שנאמר ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. ודילמא דרך חכמתן קא חשיב להו, אלא מעתה ויקברו אותו עשו ויעקב בניו,

חיי אברהם פרשת וירא

בס"ד בענין "אמאי אברהם לא התרפא מן המילה עם האבן טובה" ויֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם (י"ח א') ופירש"י לבקר את החולה, אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו. הנה איתא בב"ב (טז:) וה' ברך את אברהם בכל, מאי בכל כו', רשב"י אומר אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא. והקשו בתוס' (ד"ה שכל) וז"ל, וא"ת והא בימי אברהם אכתי לא היה חולי בעולם כדאמרינן בהשוכר את הפועלים (ב"מ פז.) דעד יעקב לא הוה חולשא ועד אלישע לא הוה דאיחלש ואיתפח, ומצינן למימר דהכא בחולה של מכה איירי יע"ש. ויע' במהרש"א שם וז"ל, ויש מקשים בזה לפי התירוץ של התוס' דהכא בחולה של מכה איירי למה לא היה אברהם מתרפא באבן טוב ז

מומלץ!
בחר רב
בחר נושא

זמני התפילות במכון

ימים א' – ה'

שחרית 6:15
ראש חודש 6:00

מנחה

מנין ראשון 13:15,

מנין שני 20 דק' לפני שקיעה

ערבית

מנין ראשון 20 דק' אחרי שקיעה,

מנין שני 19:00

מנין שלישי 21:00

 

צור קשר

 

ת.ד. 1613 קרית ארבע 9010000

טל  02-9964722

פקס 02-9963253

מייל marabanim@gmail.com

waze.png