פרשת בחוקותי

בס״ד

השבת מסיימים לקרא בתורה את ספר ויקרא: והמעיין בכתוב מוצא תופעה המעוררת תמיהה, כי לכאורה יש לספר הזה סיום כפול. הרי הפסוק האחרון של הספר (פרק כ״ז פסוק ל״ד) אומר : ״אלה המצוות אשר ציווה ד׳ את משה אל בני ישראל בהר סיני״; אבל גם הפרק הקודם (פרק כ״ו) מסתיים בנוסח דומה ואף רחב וחגיגי יותר שנאמר שם (פסוק מ״ו):״אלה החוקים והמשפטים והתורות אשת נתן ד׳ בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה״.

יתכן שנוכל להבין את התופעה הספרותית המוזרה הנ״ל אם נשים לב לתוכנו של הפרק האחרון (כ״ז) של ספרנו.