top of page

פרשת קדושים

פרשת קדושים

פרשתנו מפגישה אותנו פעם נוספת, מיני רבות, בנושא הטיפול בגר שבארצנו; וכך כתוב: "וכי יגור איתך גר בארצכם לא תונו אותו; כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני ד' אלקיכם:" (ויקרא יט/לג-לד).

אדם שאינו "מקומי" במקום בו הוא מתגורר נקרא בלשון המקרא "גר" ואליו מתייחסת התורה כ- 48 פעמים בהקשרים שונים.

מהכינוי הזה ("גר") לא נדע פרטי אפיון נוספים, על כן נאלצים אנו להיעזר במקורות של תורה שבעל פה בהם חז״ל מבדילים בין "גרי- צדק" ו"גרי-תושב", שניהם ראויים להסתפח לתושבי ארצנו בני אברהם, יצחק ויעקב אבל במעמד שונה.

"גר- צדק" הינו אדם שנולד לא יהודי ונמול וטבל במקווה טהרה עם קבלתו לקיים כל מצוות התורה כפי שמצווה כל יהודי; והתייחסות התורה לאדם כזה מנוסחת בלשון הכתוב: ״תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם" (במדבר טו/טז).

אפשרות נוספת ישנה בתורה למי שנולד לא יהודי להתקבל לשבת בינינו בארצנו והוא שיקבל על עצמו מצוות מסוימות (ולא כל המצוות) והוא ייקרא "גר-תושב" ויהנה מחלק הזכויות של ישראלי- יהודי ויתחייב גם בחלק החובות.

שני פסוקי פרשתנו בהם פתחנו את מאמרנו לעיל מתייחסים לגרי- צדק ומגלים הם התחשבות מיוחדת. הרי האיסור להונות (לרמות או לזלזל) את רעו גם נאסר על כל יהודי בהתייחסו ליהודי אחר, ואם ה״גר-צדק" נחשב ליהודי מדוע צריכה התורה לכתוב את דבר האסור ביחס אליו? וכמו כן, אם מצווים אנו בדרישה של"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט/יח) מדוע צריכה התורה לדרוש "ואהבת לו (הגר) כמוך" - הרי הוא גם "רעך״?

ניתן להציע שמתחשבת התורה בכך ש״גר-צדק" בהתגיירותו נידון בהלכה כאדם שעכשיו נולד מנותק מכל משפחתו בה נולד וחי עד עכשיו; וממילא חסר לו כל תמיכה משפחתית הנדרשת לפעמים בחיי אדם. וכמו כן על פי התורה הגר הזה חסר נחלה בארצנו שנתחלקה רק לבני שבטי ישראל המיוחסים והוא לרוב מופיע במקרא בסיווג בין העני היתום והאלמנה.

החושב על שתי הנקודות הללו אינו מתפלא שהתורה תזהיר פעם, פעמיים ושלוש להתייחם אל הגר ברגישות יתר ומוסיפה בפרשתנו עוד שתי נקודות מוסריות- דתיות: 1. אתם (היהודים) בעצמכם חוויתם את החוויה הקשה של רדיפת הגר במצרים- האם כך תרצו להתנהג בהתנהגות בלתי אנושית- מוסרית!? 2. הרי אתם עמי- עם ד' והואיל ואני "אוהב גר" (דברים י'/יח), הבא אלי באומץ ובמסירות להסתופף תחת כנפי השכינה; אני דורש זאת גם מכם ככתוב שם פעם נוספת:" ואהבתם את הגר" (דברים י'/יט').

דברי המאמר הזה לדעתנו שמים ללעג את הטענה שהיהדות גזענית היא.

![endif]--![endif]--

![endif]--

![endif]--![endif]--![endif]--

![endif]--![endif]--

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page