top of page

יין נסך או לא?

עודכן: 7 בפבר׳

שאלה:

חבר שלי חזר מחו"ל והביא לי במתנה בקבוק יין יוקרתי, היין כמובן לא כשר (מיוצר אצל גויים) – האם זה נחשב ליין נסך שצריך לאבד אותו?


תשובה:

יש לנו להבחין בשלושה סוגים ביחס ליין של גויים,

א. יין נסך

ב. סתם יינם

ג. יין שאסור מחמת גזירת בנותיהם


הבחנה בין סוגי היינות הנ"ל תעזור לנו לתת מענה לשאלה

א. יין נסך – מדובר ביין שבפועל ניסכו אותו לעבודה זרה. דינו חמור ביותר, יש בגינו חיוב מלקות גם אם שותים ממנו כמות קטנה ביותר ולאו דווקא רביעית. הסיבה משום שיין זה הוא כזבח שהוקרב לעבודה זרה שעליו נאמר: "ולא ידבק בך מאומה מן החרם" (עיין רמב"ם מאכ"א א א-ב).

ב. סתם יינם – כאן מדובר ביין שנגע בו עובד עבודה זרה החשש הוא שמא הגוי כאשר נגע בו ניסך אותו לעבודה זרה. דינו של יין זה קל יותר מהקודם. האיסור הוא מדרבנן ולא מהתורה, ולכן אין עליו חיוב מלקות אלא מכת מרדות מדרבנן, ורק למי ששותה ממנו רביעית. מ"מ גם יין זה אסור בהנאה וכמובן שאין לשתות ממנו אפילו כמות קטנה ביותר למרות שלא נענש על זה. (עיין רמב"ם מאכ"א יא ג-ד).

ג. גזירת משום בנותיהם – בשני המקרים דלעיל המגע היה ע"י עובד עבודה זרה, במקרה זה מדובר על גוי שאינו עובד עבודה זרה שנגע ביין, כאן כמובן אין חשש שמא ניסך לעבודה זרה כי הוא לא עובד ע"ז.

היין הזה נאסר בכדי ליצור ריחוק בן ישראל לגויים שלא יתחתנו זה בזה.

ישנה מחלוקת ראשונים איזה גזירה קדמה סתם יינם או זו, להבחנה זו ישנם השלכות הלכתיות אך אכמ"ל.

יין זה דינו קל יותר אמנם הוא אסור בשתייה (לא ברור אם יש בו מכת מרדות), אך הוא מותר בהנאה.

כעת יש לבחון מה מעמדו של היין שקיבלת

א. וודאי שהוא לא נחשב ליין נסך שאסור מהתורה מהסיבה הפשוטה גם אם ניסכו אותו וודאי שלא קיבלת אותו. אך ישנה סיבה יותר פשוטה כיום הנצרות לא מנסכים יין ע"ג המזבח.

ב. מאותו טעם ועוד יין זה לא ייחשב כסתם יינם, כי כאשר הנצרות שהיא הדת השלטת באירופה לא מנסכים בה אין לחש שמא בפועל מאן דהוא ניסך.

ועוד בשונה ממה שהיה בתקופת הראשונים והשו"ע היום לא רק שהעבודה זרה נחלשה כדברי התוספות (מסכת עבודה זרה נז ע"ב ד"ה 'לאפוקי')

"ועוד פירשו רשב"ם והריב"ן בשם רש"י שכתוב בתשובת הגאונים כי בזמן הזה אין איסור הנאה במגע עובד כוכבים ביין כי עובדי כוכבים של עכשיו אין רגילין לנסך לעבודת כוכבים וחשובין כאין יודעין בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה והוו להו כתינוק בן יומו ועל זה אנו סומכין לגבות יינות העובדי כוכבים בחובותינו"

אלא גם לשיטת הרמב"ם שלא חילק כיום רוב אירופה חילונית (זו מציאות שהתחדשה אחרי השו"ע). ולכן מכיוון שהולכים אחר הרוב אין לאסור את היין שלהם בהנאה.

מה שמוביל אותנו להתייחס ליין הזה ע"פ הסיווג השלישי דהיינו זה יין שאסור בשתייה ומותר בהנאה.

באופן מעשי יהיה מותר לך למכור אותו לגוי או לתת אותו במתנה.


המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page