הסתכנות לשם הצלה

22.11.2017

מאמר מתוך הספר מלילות א

נתבקשתי לדבר בנושא כניסה לסיכון אישי על מנת להציל את חבירו. נושא זה אפשר לחלק לשלושה נושאי משנה:

א. חיי שגרה

כניסה לסיכון לשם הצלת חברו בזמן שגרה כמובא בגמרא (סנהדרין עג, א) הרואה את חבירו טובע בנהר או חיה רעה באה עליו וכו'.

ב. מצב מלחמה

חייל הרואה את חבירו פצוע תוך כדי קרב.

ג. סיכון לצורך פרנסה

מקצוע אזרחי שכרוך בו סיכון, כגון רופא המטפל בחולים במחלה מדבקת.

 

בהתיחסות לשלושת המקרים דלעיל עולות שלוש אפשרויות:

א. חייב לסכן את עצמו על מנת להציל חבירו.

ב. מותר לו לסכן את עצמו.

ג. אסור לו לסכן את עצמו בהצלת חבירו.

 

א. חיי שגרה

בנושא