בדין ברכות השחר וחיוב מאה ברכות בכל יום

22.11.2017

מאמר מתוך הספר מלילות א

 

א. ברכת "מלביש ערומים" על לבישת בגד חדש

כתב מרן בשו"ע (או"ח רכג, ד):

"בשעת הקנין (של בגד חדש) יש לו לברך (שהחיינו) אע"פ שעדיין לא נשתמש בהם, שאין הברכה אלא ע"י שמחת הלב שהוא שמח בקנייתן וכשילבשם מברך מלביש ערומים".

המקור להלכה זו הוא בירושלמי (פרק ט' דברכות ה"ג), והובא בתוספות (ברכות נט, ב ד"ה ורבי יוחנן אמר). אולם בגמרא דידן (ברכות ס, ב) נזכרה ברכת מלביש ערומים בברכות השחר בלבד, ולא כברכה לפני הנאת לבישה, לפי שחיוב ברכת הנהנין נאמר על הנאת אכילה שהגוף נהנה, או הנאת הריח שהנשמה נהנית ממנו, אבל שאר הנאות אינן חשובות לחייב ברכה. וכנראה לאחר שנתקנה ברכה על הנאת לבישה בבוקר בברכות השחר, אומרים הברכה גם בלבישה של בגד חדש.

ה"באר היטב" (שם סקי"ג בשם שו"ת הלק"ט ח"א סימן ה) הוסיף שהקונה כובע יברך עוטר ישראל בתפארה, והחוגר אזור חדש יברך אוזר ישראל בגבורה. והביא שם דעת החולקים