top of page

מהות הדין בראש השנה

א. שלושה ספרים בראש השנה

במסכת ראש השנה (טז, ב) נאמר: "אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים ,צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה".

ב. שיטת תוספות

התוספות (שם, ד"ה ונחתמין לאלתר לחיים), התקשו בדברי הגמרא, שהרי פעמים רבות הצדיקים מתים והרשעים מאריכים ימים! ותשובתם היא: "ופעמים הצדיקים נחתמין למיתה, ורשעים גמורים לחיים, דכתיב ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו (דברים ז)."אלא שהתוספות מתקשים: מדוע נאמר בברייתא שהצדיקים נידונים לחיים והרשעים למיתה? הרי פעמים רבות הרשעים נידונים לחיים, כדי לשלם שכרם בעוה"ז, והצדיקים נידונים למיתה כדי לזככם לעוה"ב! תשובתם היא, שהדין בראש השנה אינו דווקא לחיי העוה"ז, אלא בעיקר לחיי העולם הבא: "וכל זה דקרי הכא גבי רשעים מיתה, וגבי צדיקים חיים, כלומר לחיי העולם הבא":

ג. שיטת רמח"ל שני דינים בראש השנה

הרמח"ל בדעת תבונות (נ): מבאר את הדין בראש השנה בדרך אחרת: "שתי מידות שם הקב"ה לנהג בם את עולמו, אחת - מידת המשפט, ואחת - מידת השליטה והממשלה היחידית. מידת המשפט היא מידת הטוב ורע, שבה תלויים כל עניני הטובות והרעות בכל תולדותיהם; ומקור המידה הוא הסתר פני טובו, והעלם שלמותו. מידת הממשלה היחידית היא מידת תיקון כל הנבראים בכחו יתברך, אף על פי שמצד עצמם לא היו ראויים לזה, והיא הסובבת והולכת בהעלם בכל דרכי המשפט עצמו, לסבב כל דבר אל השלמות לבד; ומקורה הוא חק טובו הפשוט ית', שאף על פי שנתעלם, לא זז מלהשקיף עלינו לטובה. מידת המשפט היא המתגלית ונראית, מידת הממשלה היא המתעלמת ומסתתרת לפנים". לפי דבריו מתקיימים בראש השנה שני דינים: הדין האחד: "מידת המשפט" לפיו האדם נידון לפי מעשיו בעבר.

הדין השני:" מידת הממשלה" לפיו יתכן שהאדם יזכה לחיים בגלל הצורך שהקב"ה צריך אותו לתיקון שלמות העולם גם אם אינו זכאי בדין.

יש להביא הוכחה לדברי הרמח"ל מדברי הזוהר הקדוש (פרשת חיי שרה, קכא, ב, מאמר וישאו את יונה): "וְדָנִין לֵיהּ עַל זָכְיָין דְּאִיהוּ זַמִּין לְמֶעְבַּד [שהוא עתיד לעשות] וּבְגִינַיְיהוּ אִשְׁתְּזֵיב, אף על גב דְּאִיהוּ הַשְׁתָּא חַיָּיבָא. בְּגִין דְּקב"ה עָבֵיד טִיבוּ, עִם כָּל בִּרְיָין, וְכָל אָרְחוֹי דְאִיהוּ עָבֵיד, לְאוֹטָבָא לְכֹלָּא"

לפי האמור מיושב הקושי שהתקשו התוספות - כיצד מתקיים המאמר צדיקים נכתבין לאלתר לחיים טובים? הרי פעמים רבות הצדיקים מתים והרשעים מאריכים ימים! אבל לפי הרמח"ל, מתקיימים שני משפטים, ובמשפט השני אפשר שהרשע יזכה לחיים, כי הקב"ה צריך אותו לסייע לגאולה, בין בעזרה לישראל בין ביסורים המייסרים את ישראל לפי התכנית האלוקית. לעומתו יש צדיקים שכבר סיימו את תפקידם לתרום לגאולה).


בראש השנה התפילות עוסקות בהמלכת ה' בעולם, ועל האדם לחשוב כיצד הוא יכול להצטרף לתכנית הכללית של המלכת ה' בעולם. מתוך כך עליו להתבונן מהי השליחות שהוא נועד לה בעולם? מהי תרומתו המיוחדת לתיקון עולם במלכות ש-ד-י? ככל שיתכנן את צעדיו הפרטיים לקראת העתיד, במסגרת השתלבותו בתוכנית הכללית של גילוי מלכות ה' בעולם, כך גם יוכל לזכות בדין, בגלל הצורך הכללי של התוכנית האלוקית. זו גם משמעות התפילה: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים", הבקשה מהקב"ה היא, לזכות ולהיכתב בספר החיים, בגלל התועלת שהאדם יביא לגילוי השכינה בעולם - " למענך אלוקים חיים", והמבקש מקב"ה חיים שהם " "למענך" – למען שמו הגדול, כדי שיוכל להוסיף קדושה בעולם- לתקן העולם במלכות שדי, תפילתו נשמעת יותר.


הרה"ג יועזר אריאל שליט"א

דיין לשעבר בבית הדין הרבני בטבריה ובצפת

חוקר במכון לרבנים

Kommentarer


המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page