top of page

חודש כסלו - הזמן לחיזוק הביטחון בה'


עוברת עלינו תקופה קשה. עם ישראל נמצא בעת צרה כאשר קמים צוררים להורגנו ולגרשנו מארץ אבותינו אשר אינם בוחלים בכל אמצעי לעשות זאת אך עלינו להאמין כי דבר אלוקינו יקום לעולם. כדברי הנביא: "עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע" (ירמיה ל, ז). כבר דרשו זאת בעלי החסידות (בני יששכר על פורים ועוד) כי הישועה תבוא מתוך הצרה.

קרבים אנו לחודש כסלו. ר' צדוק הכהן מלובלין כותב בפרי צדיק על בראשית כי בד"כ שם החודש מורה על המכוון מצידנו בזה החודש. לדבריו כסלו הינו מלשון 'כסל' (ואע"פ ששמות החדשים עלו מבבל כמבואר בירושלמי ר"ה א, ב) שהוא לשון מבטח עוז. כך מופיע באיוב לא, כד: "אִם שַׂמְתִּי זָהָב כִּסְלִי וְלַכֶּתֶם אָמַרְתִּי מִבְטַחִי". כן הוא גם במשלי ג, כו "כִּי יְקֹוָק יִהְיֶה בְכִסְלֶךָ וְשָׁמַר רַגְלְךָ מִלָּכֶד".

הוא אף מביא רמזים נוספים מספר יצירה פרק ה שכל חודש הומלכה בו אות אחרת וחודש כסלו מכוון כנגד האות סמך. אות זו רומזת לפסוק 'סומך ה' לכל הנופלים' (תהלים קמה, יד). האר"י ז"ל חישב את שנים עשר החודשים כנגד השבטים ונמצא חודש כסליו כנגד בנימין שכתוב בו "ידיד ה' ישכון לבטח עליו" (דברם לג, יב). ממילא הוא מסיק כי קדושת החודש זה שכל אחד מישראל יכול להתברר שבמעמקי הלב הוא קשור בה' יתברך. זאת, למרות שנראה כביכול שאצל ה' יתברך יש שינה כי ישראל נמצאים בעת צרה ובהסתר פנים אך התעורר הקב"ה לנקום נקמת ישראל כדכתיב: "אני ישנה וליבי ער" היינו שנתעורר לגאלני. כך גם בזמן החשמונאים מלכה יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל וגזרה עליהם גזירות קשות עד שנראה כי כבה מאורם של ישראל עד שנתעורר הקב"ה וגאלם בניסים נפלאים.

ידועים דברי המהר"ל בנר מצווה שכותב שחודש כסלו הינו זמן של חושך אך מזמן חנוכה מתחיל להתגבר האור וכבוד ה' מתחיל להופיע בעולם. לקב"ה ישנן דרכים שונות להופיע בעולם פעמים בהסתר ופעמים בגלוי. מה שמוטל עלינו הוא לעשות את ההשתדלות הנדרשת, אך להאמין שהישועה היא מאיתו יתברך ולא בשל השתדלותנו. מדוע יש צורך בהשתדלות הלוא בין כך ובין כך הקב"ה יתן לנו את מה שמגיע לנו? הצמח צדק מסביר כי השפע של הקב"ה נקבע באופן מופשט והשתדלות האנושית נדרשת כדי להוריד את השפע של הקב"ה באופן מוגדר ומפורט לעולמינו (דרך מצוותיך מצוות תגלחת מצורע). שמא נשאל למה זה עובד בצורה הזאת?

מבאר בעל התניא בשער היחוד והאמונה (פרק ט) שהקב"ה מתגלה גם דרך הצמצום ויש צורך שדווקא כך יקרה שלא נחשוב שהמציאות היא חלק נפרד מה' אז הוא חייב להופיע דווקא דרך הטבע. כך נבין שגם הטבע הוא כולו ניסים ביד ה' או לחילופין נדע שאין ריחוק בין הקב"ה לעולמו וגם העולם הוא כולו אלוקות. כך גם מסיק הרמב"ן בספר שמות פרק יג:

ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון.

כולנו תקווה שאכן החודש הזה יתחדש עלינו לטובה ולברכה שנשמע בו בשורות טובות ישועות ונחמות.


Comentarios


המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page