top of page
Colorful Clown Balloon

סעודת פורים בלילה

מאמר לפורים

 הרב אמיתי קמינצקי שליט"א

חוקר במכון לרבנים

לחץ כאן

המכון לרבנים ממשיך בבנין התורה והארץ
בהשלמת הבנין של בית מדרש וחדרי מחקר

WhatsApp Image 2021-10-20 at 12.35.47
WhatsApp Image 2021-10-19 at 12.14.18
WhatsApp Image 2021-10-19 at 12.15.44
Field of Flowers

 לשותפות בהקמת עולה של תורה בעיר האבות

קרית ארבע חברון   

  בחיזוק תלמידי חכמים ובבניית נדבך נוסף

 באחיזתנו בנחלת יהודה בארץ ישראל

בבניית הקומה הראשונה של בית מדרש וחדרי מחקר

PayPal ButtonPayPal Button

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

הרב דוב ליאור.png

לאחינו בית ישראל, די בכל אתר ואתר  

שלומות מעיר האבות, קריית ארבע חברון

מכתב המלצה וקריאת קודש

מהלך התחייה של עם ישראל במולדתו רצוף משברים וקשיים, מבית ומחוץ. עדיין עומדים עלינו אויבנו לכלותינו ולנשלנו מארצנו ועדיין לא חדרה ההכרה בקרב כל חלקי העם בדבר המשמעות של שיבת ציון זו ושל חשיבות תקיעת יתד של קבע  במחוזות ארץ אבותינו. המכון לרבני ישובים הפועל מזה כתשע עשרה שנים  במרכזה של ארץ יהודה – בקרית ארבע היא חברון -  עומד בעיצומה של מערכה זו. רבני המכון משרתים בעבודת הקודש בעשיה רוחנית וחינוכית בישובים השונים, ובמקביל משמשים כחוקרים במסגרת המכון. כך יוצאים לאור עולם מחקרים תורניים אקטואליים ופתרונות הלכתיים לבעיות שהחברה הישראלית נתקלת בהם. לצד העיסוק המחקרי/תורני הולך ונבנה בית המדרש ובית הכנסת  של המכון אשר ישמש את רבני המכון והציבור כולו בלימוד פורה ומעמיק, שיעורים, פעילויות תורניות ותפילות, וירכז את עבודת המכון המפוזרת כעת למקומות שונים. המשך פיתוחו של פרויקט הבניה כרוך בסכומים ניכרים. בצד השתדלות בקרב משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים, הננו זקוקים גם לעזרתכם. מכון מחקר תורני אזורי הפועל במבנה ראוי ומכובד יאפשר העסקתם של חוקרים נוספים ומהאזור, ובפעילותו הרוחנית יקרין לכולם שחזקים ונאמנים אנו לארצנו ולתורתנו, ונשאר כאן לדורי דורות. בתוך כך הנני בא במכתב זה בהמלצה וקריאת קודש לתמיכה וסיוע לגימור מבנה המכון ולהעמדתו  על תילו, לחיזוק המשך אחיזתנו בנחלת אבות בעיר האבות קרית ארבע חברון תובב"א. 

                       בברכת חזק ונתחזק  הרב דוב ליאור רב העיר קרית ארבע חברון נשיא המכון .

PAYPAL לתרומה דרך
PayPal ButtonPayPal Button