top of page
Wheat Field

פרשת במדבר וחג השבועות

מאמר מאת

 הרב משה כהן שליט"א

חוקר במכון לרבנים

לחץ כאן

המכון לרבנים ממשיך בבנין התורה והארץ
בהשלמת הבנין של בית מדרש וחדרי מחקר

IMG_20230216_141321
Field of Flowers

 לשותפות בהקמת עולה של תורה בעיר האבות

קרית ארבע חברון   

  בחיזוק תלמידי חכמים ובבניית נדבך נוסף

 באחיזתנו בנחלת יהודה בארץ ישראל

בבניית הקומה הראשונה של בית מדרש וחדרי מחקר

PayPal ButtonPayPal Button

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46