פרשת בהעלותך

בס״ד

השבת נקרא בתורה ספור קצר שבעקבותיו נתברך עמנו במתנה טובה. מסופר על שני אנשים שנמנע מהם לקיים מצות אכילת בשר קורבן הפסח במועדו בהיותם טמאים לנפש אדם (הנגיעה במת מביאה טומאה). המניעה הזאת מופיעה כבר בספר ויקרא (פרק ז׳ פסוק כ׳) ככתוב : ״והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לד׳ וטומאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה״. ועוד, זה עתה ביום הקים משה את המשכן נאמר לבני ישראל בפרשה שקראנו לפני שבוע (במדבר ה׳/ב'): ״וישלחו מן המחנה כל צרוע, וכל זב וכל טמא לנפש״. כלומר, טמא לנפש אדם מנוע אפילו מלהיכנס לתחום המשכן.