פרשת נשא

בס״ד

השבת נקרא בתורה על מצווה מאוד מיוחדת והיא מצוות "ברכת כהנים". על ידה נצטוו הכהנים לברך את אחיהם היהודים בכל יום בדיוק לפי הנוסח הקבוע בפרשתנו.

הנוסח ההוא מורכב מ- 3 איחולים: הראשון מכוון להביא להצלחה חומרית, השני להישגים רוחניים והשלישי ליצירת איזון מתאים בין ההתפתחות הגשמית ליד ההתפתחות הרוחנית בלי שאחת תהיה על חשבון השניה.

ניתן לשאול - מה כוחם של כהנים להחיל בדקלומם היום-יומי ברכה על קהל שומעיהם? הרי מקור הברכה בעולמנו הוא הבורא (ית"ש) ולא אדם אפי