חיי אברהם פרשת בהר

בענין "אין בנין בית המקדש דוחה שבת"

אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ אֲנִי ה' (כ"ו ב')

הך קרא כתיב בסוף הפרשה, וצריך ביאור דמאי שייטי לכאן, ועוד הלא הך קרא כבר כתיב בפרשת קדושים (י"ט ל') הך קרא, והכפילות בזה אומר דרשני. ומחמת קושית הללו פירשו המפרשים קרא דכאן שלא כפשוטו באופן שהכתוב מדבר מעניני הפרשה, וכדיבואר.

ברמב"ן (פסוק א') הביא דברי התורת כהנים (הובא מקצתו ברש"י כאן), כנגד זה (עבד) הנמכר לגוי הכתוב מדבר, שלא יאמר הואיל ורבי עובד עבודת כוכבים אף אני אעבוד עבודת כוכבים, הואיל ורבי מגלה עריות אף אני אגלה עריות, הואיל ורבי מחלל שבת אף אני אחלל ש