חיי אברהם פרשת קדושים

בענין "ולפני עור לא תתן מכשול"

לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹקֶיךָ אֲנִי ה' (י"ט י"ד)

שמעתי להקשות[1] קושיא מחוכמת בענין "לפני עור" שהקשה בכלי חמדה (פרשת יתרו אות ח'[2]), שמבססת על כמה הנחות, וכדיבואר.

איתא במועד קטן (יז.) דאמתא דבי רבי חזיתיה להאי גברא דהוי מחי לבנו הגדול, אמרה ליהוי האי גברא בשמתא, דקעבר על לפני עור לא תתן מכשול, דתניא ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדבר. וביד מלאכי (כללי הלמ"ד אות שס"ז) דייק מכאן דאפילו אם אינו מכשיל את בנו ג"