top of page

פרשת תזריע

בסייד

בספרות חז״ל ושל מחשבת היהדות מתוארים שני מצבי התיחסות אפשריים מצד הקב״ה לעמו ישראל; והם "גלוי פנים" ו"הסתר פנים". הראשון מאובחן כמו המציאות שהייתה קיימת כאשר חנו בני ישראל במדבר סיני, בשעה שהוקם המשכן, ואש ירדה מן השמיים לשרוף את הבשר שהונח על המזבח לרגל הקרבתו של אהרון הכהן. כל הוויות החיים היו אז על - טבעיות ; ניזונו מן המן, התגלגל בקרבם באר המספק מים בתמידות ובשפע וגם כל שאר צרכי גופם סופקו שלא בדרך הטבע.

המצב ההפוך של "הסתר פנים" מצטייר כאשר הוא במלואו כלקוי אורות אלוקיים החיים מתנהלים לגמרי על פי חוקי הטבע, ובמציאות הזאת מתבקשת השאלה מאליה "אם הוא (ית״ש) קיים איה הוא?

לפי האמת התופעה החשוכה הנ״ל אינה אלא טעות אופטית מפני שהבורא (ית״ש) הטוב ומיטיב אינו משתנה כלל, ואין הוא פעם מתגלה ופעם מסתתר, אלא בעקבות התנהגות בניו פעם מוקמת מחיצה המסתירה את האור, ופעם מסולקת אותה מחיצה ושפע האור מתגלה.

כל האמור כאן עד כה מיוחם לחיי עם ישראל בכללי; בנוגע לפרט הסיפור יכול להיות שונה. דווקא בתקופה של "גלוי פנים" מופעלת מערכת חינוכית מיוחדת כלפי אישי ישראל. הבורא המשגיח על כל אחד ואחד, כמו אבא טוב אינו יכול להישאר אדיש לתופעות של התדרדרות מוסרית- רוחנית אצל בנו. יודע האב שאותה נפילה יכולה להביא על הבן אסון וגם יכולה להדביק את אחיו ולהפיל גם אותם. בנמשל שלנו ישנה אפשרות שאדם בישראל לקוי בפנימיותו, וכתוצאה הרהוריו או דבריו או מעשיו רעים הם יודע הבורא שאיש זה בסכנה גדולה בה הוא יכול לאבד את חייו הנצחים; ולמרות היותו בודד הוא יכול לגרום נזק עצום לכל האומה כולה אם רעתו תתפשט ותשמש דוגמא לאחרים מבני עמו. על כן, בחסדו הגדול, יפעיל הוא (ית״ש) את אותה המערכת הנ״ל ובכך יקווה לחנך את אהובו ולמנוע את התדרדרותו.

למערכת הזאת קוראים חוקי טומאה וטהרה בהם אנו ניפגש השבת בקריאת שתי הפרשיות המחוברות- תזריע מצורע. על פי חלק מהחוקים האלה יכול הבורא לגלות לאדם בחיצוניותו- נגעי צרעת על גופו או על בגדיו או על קירות ביתו- את נגעי פנימיותו ולהביאו לתקנם. אם ייקבע על ידי הכהן שמראות נגעו מסמנות שהוא טמא יצטרך הנגוע להתרחק ממקדש ה' ואף מכל מחנות ישראל. בהתבודדותו עליו להרהר כיצד קרה לו צרעת ולחזור בתשובה. בתשובתו יתרפא נגעו ולאחר תהליך פולחני יטוהר ויוכל לחזור לחיים ישראלים תקינים הן בקרבת אחיו הקדושים והן בקרבת בית האלוקים.

זוכה ישראל לחסד הטיפולי הזה רק במסגרת המצב של"גילוי פנים" ועל כן כאשר אנו צועקים בתפילתנו "חדש ימינו כקדם" צריכים לכוון שיחזיר לנו גם את מערכתו החינוכית של טומאה וטהרה.

![endif]--![endif]--

![endif]--

![endif]--![endif]--![endif]--

![endif]--![endif]--

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page