top of page

פרשת ויקהל

ציון מן התורה

פרשת ויקהל

"ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה" (שמות ל"ה, ל)

"בצלאל בן אורי בן חור" - מיהו בצלאל? ומה ידוע לנו עליו?

מן הגמרא (סנהדרין ס"ט ע"ב) אנו למדים שהיה באותה שעה נער בן 13 שנים.

מהתורה אנו למדים, שה' בחר אותו - "למלאותו ברוח חכמה, בינה ודעת", על מנת שעשיית המשכן וכל כליו תיקרא על שמו. במה זכה אותו ילד פלא לגדולה זו?

חז"ל לימדונו: "על שנתן נפשו עליו (על עבודת המשכן)" (שמות רבה פרשה מ"א אות ז') ומניין לו אותה מסירות נפש? סייע לנו הכתוב להבין זאת, מכך שטרח לייחסו עד סבו ("בן אורי בן חור").

סבא זה, הוא חור שמסר נפשו ממש, ונהרג תוך כדי השתדלותו למנוע את עשיית העגל: ונפרע לו במינויו של נכדו, בצלאל. (שמות רבה פרשה מ"א אות ז', ופרשה מ"ח אות ג').

ואם תשאל עוד, מניין נבעה מסירות הנפש שגילה הסבא? נענך, חור היה בנו של כָלֵב בן יפונה (שמות רבה פרשה מ' אות ד') שהתפרסם שנה לאחר מכן במסירות נפשו למען ארץ ישראל. כלב הסתכן מאוד למנוע (וללא הצלחה) את חטא המרגלים (גמרא מגילה דף י"ג עמ' א'); ובזכות זאת קראו הקב"ה: "עבדִי כלֵב" (במדבר י"ד, כ"ד).

נמצא עולה איפוא, שאצל הנער בצלאל, בחיר ה', הממונה על כל מלאכת המשכן - זרם סוג דם מיוחד בעורקיו, שבו שוכנת דבקות בלתי מתפשרת הן בייחודו של עולם (הקב"ה), והן בקדושת נחלתו - ארץ ישראל.

הדבקות הכפולה הזאת טבעית היא כי שלמותו של יהודי אינה מאפשרת את הפרדת שני העניינים האלה זה מזה.

[

![endif]--![endif]--

![endif]--

![endif]--![endif]--![endif]--

![endif]--![endif]--

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page