פרשת ויקהל

ציון מן התורה

 פרשת ויקהל

 

"ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה" (שמות ל"ה, ל)

"בצלאל בן אורי בן חור" - מיהו בצלאל? ומה ידוע לנו עליו?

מן הגמרא (סנהדרין ס"ט ע"ב) אנו למדים שהיה באותה שעה נער בן 13 שנים.

מהתורה אנו למדים, שה' בחר אותו - "למלאותו ברוח חכמה, בינה ודעת", על מנת שעשיית המשכן וכל כליו תיקרא על שמו. במה זכה אותו ילד פלא לגדולה זו?

חז"ל לימדונו: "על שנתן נפשו עליו (על עבודת המשכן)" (שמות רבה פרשה מ"א אות ז') ומניין לו אותה מסירות נפש? סייע לנו הכתוב להבין זאת, מכך שטרח לייחסו עד סבו ("בן אורי בן חור").

סבא  זה, הוא חור שמסר נפשו ממש, ונהרג תוך כדי השתדלותו למנוע את עשיית העגל: ונפרע לו במינויו של נכדו, בצלאל. (שמות רבה פרשה מ"א אות ז', ופרשה מ"ח אות ג').