פרשת תרומה

ציון מן התורה, פרשת תרומה

"ועשית את המזבח עצי שִטים חמש אמות אֹרך וחמש אמות רֹחב, רבוע  יהיה המזבח, ושלש אמות קומתו" (שמות כז, א)

 

בפרשתנו נאמר: "ועשית את המזבח עצי שטים..." ובסוף פרשת יתרו כתוב: "מזבח אדמה תעשה לי" (שמות כ, כא).

האם שני הכתובים האלה מדברים על אותו מזבח?

לפי פשוטו של מקרא ניתן לפרש, שהמז