חיי אברהם פרשת תרומה

בס"ד

 

  בענין "לי לשמי"

דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי (כ"ה ב')

פירש"י, תרומה, לי לשמי, עכ"ל.

הקשו המפרשים מאי שנא דבתרומה בעי לשמה יותר מבשאר מצות, והלא קיימא לן[1] לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ועוד, לגבי צדקה קי"ל[2]  האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העולם הבא הרי זה צדיק גמור, וא"כ מ"ש גבי תרומת המשכן דבעי לשמה דוקא. עוד הקשו בהא דכתיב ויקחו לי, והלא ראוי לומר ויתנו לי תרומה.

בהקדמה לשב שמעתתא (ד"ה יעסוק) כתב בשם התולדות יצחק ואלשיך[3] בהא דכתיב ויקחו לי תרו