חיי אברהם פרשת שמות

בס"ד

 

בענין "תמיד יש אב"

 

וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי (ב' א')

תמהו המפרשים אמאי לא הזכיר כאן הכתוב שמות אביו ואמו של משה רבינו, דלכאורה ה"ל לכתוב וילך עמרם ויקח את יוכבד, וכמו דכתיב בפרשת וארא (ו' כ') ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה וכו'.

וכתב הרמב"ן דלא הזכיר הכתוב שם האיש ולא שם אשתו אשר לקח, מפני שהיה צריך ליחסם ולהזכיר שמם מי אביהם ואבי אביהם עד לוי, ועכשיו ירצה לקצר עד לידת משה רבינו, ואח"כ ייחס גם שאר השבטים בעבורם. וע"ע בזוהר (שמות דף י"ט) ובאלשיך מש"כ בזה.

וביערות דבש (ח"ב דרוש ט') העיר בזה דיש לדקדק למה נקט סתם בת לוי ולא יוכבד בת לוי, דהא היה