top of page

פרשת שמות

בפתיחתה מתארת פרשתנו את המאמצים שנעשו על ידי המצריים לדכא את הגידול המתפתח והולך של בני ישראל במצרים. הניסיונות האלה לא צלחו ובשלב מסוים סוכם המצב ככתוב: "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" (שמות א',יב') ובתוספת הערה "ויקוצו מפני בני ישראל" (שם) •

השורש ק־ו־ץ בתורה מופיע רק חמש פעמים והוא לדעת רש״י לשון מיאוס. הפעם כנראה, מצא רש״י קשר בין הפסוק הנדון עם התבטאותה של רבקה אמנו האומרת לבעלה, יצחק, "קצתי בחיי מפני בנות חת; אם לוקח יעקב אשה מבנות חת. .למה לי חיים" (בראשית כז',מו'), ועל כן פירש כאן "ויקוצו"־ קצו בחייהם. כלומר, היו המצריים רוצים לשים קץ לחייהם מפני המועקה הנגרמת להם מהתעצמותם של בני ישראל.

אם הפירוש של רש"י נכון ניתן לשאול: מדוע חשוב היה למקרא לספר לנו על רגשותיהם של המצריים ביחס לבני ישראל? והרי בדרך כלל אין התורה מתארת בסיפוריה את רגשותיהם של אישי הספור?!

השיב על שאלה זו אחד מגדולי רבני הדור הקודם,והוא הרב יעקב משה חרל״פ (זצ״ל).

לדעתו, רצתה התורה בניסוח זה ("ויקוצו") ללמדנו דעה חשובה בפסיכולוגיה אנושית-חברתית; והיא, שאי אפשר לאדם לרצות למרר חיי הזולת אלא אם כן הוא מזלזל בחיי עצמו, כי המוקיר בחיי עצמו, מוקיר גם בחיי אחרים. לכן משום שהמצריים מאסו בחיי עצמם יכלו הם לרדת לחיי בני ישראל.

מלימוד זה נוצרת לדעתנו הדרכה כיצד עלינו להתייחס ולהבין את מאמציו של הזולת המנסה למרר לנו את החיים. קרוב לוודאי שהוא בעצמו ממורמר, מתוסכל ומתוסבך וזועק לעזרה.

מתוך חובתנו במסגרת מצות אהבת הרע, עלינו לרחם עליו ולחשוב על דרכים כיצד לעזור לו.

ברור הוא שלא בפעולות נקמנות ולא בצעדי עוינות נוכל לפתור את בעיותינו החברתיות, וחבל שלקח זה אינו מובן לכולנו.

![endif]--![endif]--

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page