חיי אברהם פרשת ויחי

בס"ד

חיי אברהם

בענין האם למדין מקודם מתן תורה, ודין אבילות שבעה

 

וַיָּבֹאוּ עַד גֹּרֶן הָאָטָד אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וַיִּסְפְּדוּ שָׁם מִסְפֵּד גָּדוֹל וְכָבֵד מְאֹד וַיַּעַשׂ לְאָבִיו אֵבֶל שִׁבְעַת יָמִים (בראשית נ' י')

מבואר כאן שיוסף היה מתאבל על יעקב אביו שבעה ימים. ויש לעיין אם ילפינן מכאן שבעת ימי אבילות, וכדיבואר. והנה, איתא במועד קטן (כ.) מנין לאבילות שבעה, דכתיב (עמוס ח' י') והפכתי חגיכם לאבל, מה חג שבעה אף אבילות שבעה. ויעו"ש בתוס' (ד"ה מה) שכתבו וז"ל, ומ"ויעש לאביו אבל שבעת ימים" לא מצי לאתויי, דהתם קודם קבורה היה. ובירושלמי משני, דאין למדין מקודם מ"ת.