top of page

פרשת ויגש

בס״ד

כל יהודי המתעורר בשאלה הלכתית -תורנית יודע שעליו לפנות לרב הפוסק הלכה ועל פי הכרעתו ינהג. אומלל הדבר כאשר יהודי הנאמן להלכה אינו מודע שבמעשהו ישנה שאלה הלכתית; וממילא הוא לא ישאל על כך, ומפאת זאת יתכן מאוד שייכשל אפילו באיסור חמור. במה הדברים אמורים!

בפרשתנו שנקרא השבת בבית הכנסת סופר כיצד ״חזר״ יעקב אבינו ״לחיים״ (״...ותחי רוח יעקב אביהם ״בראשית מ״ה\כ״ז) בהודעו שיוסף, בנו האהוב עודנו חי אחרי העלמותו של 22 שנה. כעת, על פי הזמנת הבן לבא אליו, החליט יעקב 'להיענות בחיוב אבל מקודם נסע לבאר שבע, ושם על פי הכתוב ״...זבח זבחים לאלקי אביו יצחק״ (שם מ״ו\ב) מה פשר הדבר!

מוסבר על ידי פרשן התורה חרד״ק (רבי דוד קמחי זצ״ל) ששנים רבות לפני המסע הנדון החליט יצחק אביו, אף הוא לצאת מן הארץ מפאת הרעב הכבד ששרר שם (בראשית כ״ו\כ״ה) אז,ולבד מצרימה

אולם מנעו הקב״ה מזה באומרו אליו"... אל תרד מצרימה..." (בראשית כ״ו\ב) ובהמשך הפרשה ההיא כתוב (שם כ״ו\כ״ה) שהוא (יצחק) בנה מזבח בבאר שבע בקצה הדרומי של ארץ ישראל.

על פי התקדים ההוא כנראה למד יעקב בנו שאף הוא אינו רשאי לצאת מארץ ישראל בלי היתר מפורש מרבונו של עולם. על כן עכשיו קודם שיצא מן הארץ רצה לדעת את רצון ה׳ אם ימנעהו כאשר מנע את אביו או לא, וזבח זבחים באותו מקום (בבאר שבע), ואולי על אותו המזבח שבנה אביו, כדי שתבוא אליו רוח הנבואה אף על פי שאין אנו לומדים הלכה מספורי ספר בראשית העניין של יציאת יהודי מארץ ישראל לחוץ לארץ נהפך ביהדות לסוגיה הלכתית; והובא גם במקורות חז״ל וגם בספרי הפוסקים הראשונים כאיסור הלכתי, פרט למקרים של דוחק וכורח מסוימים; וגם כאשר ניתן היתר, הוא מוגבל לזמן קצוב, ואחר כן נדרש היוצא לחזור מיד. אין לחשוב לרגע שאיסור זה קל, כי הרי אמרו חז״ל ש״שקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה״ (ספרי על דברים י״ב \כ״ט). מכאן המתכנן לצאת מן הארץ לטייל או לבקר קרובים או להשתתף בשמחה (אפילו של מצווה) עליו לשאול רב פוסק אם נסיעתו מותרת על פי ההלכה או לאו, ולנהוג בהתאם. מאחורי הסוגיה ההלכתית הנדונה עומדת השקפה היקפית הממלאת אין ספור ספרים ומאמרים המגלים את ערכה של ארץ ישראל (וירושלים עוד יותר) עבור היהודי, הן מבחינה רוחנית ואף מבחינה פיזית. אין לשכוח שארץ ישראל חביבה על בורא עולם יותר מכל ארצות תבל, ואף נבחרה על ידו (ית״ש) לשכון בה ולהתגלות בה. כיצד יהודי השואף להדבק בבורא ירצה לעזוב כזאת ארץ, שלא מדוחק רב? יתכן שהעדר הפרסום של הדברים הנ״ל גרם לכך שמעטים מודעים לכך שיש באמת בעיה הלכתית לצאת מן הארץ אבל יהודי כשר תמיד פתוח ללמוד ולשיפור עצמי.

![endif]--![endif]--

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page