"מחלוקת מהדרין מן המהדרין ומקום הדלקה"

בס"ד

חיי אברהם

חנוכה תשע"ט

 

בענין "מחלוקת מהדרין מן המהדרין ומקום הדלקה"

איתא בשבת (כא:) תנו רבנן מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך, וקי"ל כב"ה.

ופליגי תוס' והר"מ בדינא דמהדרין מן המהד