פרשת וישב

"מי שהודה בארצו - נקבר בארצו, ומי שלא הודה בארצו - אינו נקבר בארצו. יוסף הודה בארצו...שאמר 'גֻּנֹּב גֻּנַּבתי מארץ העברים' - נקבר בארצו. משה שלא הודה בארצו, שנאמר: 'ותאמרנה [בנות יתרו] איש מצרי הצילנו מיד הרֹעִים' (שמות ב  יט) - לא נקבר בארצו"( דברים רבה  יב   ה)

כמה תמוהים הם דברי חז"ל אלה!

הרי – יוסף שדיבר אמת, מדוע מגיע לו פרס? וכי היה יכול לומר שגֻּנַּב ממקום אחר כאשר במציאות הוא גֻּנַּב מארץ ישראל?! ועוד, אילו היה יוסף אומר שגֻּנַּב מארץ כנען שהייתה אז בשלטון הכנעני, לא היו יכולים חז"ל לציין את שבחו כלל?