פרשת חיי שרה

בס"ד

 

בענין "יצחק ובכל"

וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים וה' בֵּרַךְ אֶת אַבְרָהָם בַּכֹּל (כ"ד א')

ופירש"י, בכל עולה בגימטריא בן, ומאחר שהיה לו בן היה צריך להשיאו אשה.

ואיתא בבבא בתרא (טז:) וה' ברך את אברהם בכל, מאי בכל, רבי מאיר אומר שלא היתה לו בת. רבי יהודה אומר שהיתה לו בת. אחרים אומרים בת היתה לו לאברהם ובכל שמה.

וכתבו תוס' שם (דף קמא.[1] ד"ה בת) וז"ל, וא"ת ולמה לא השיאה ליצחק למ"ד בפרק ארבע מיתות (סנהדרין נח:) דבן נח מותר באחותו. וי"ל דשמא קטנה היתה ולא רצה עדיין להשיאה ליצחק. אי נמי מהגר היתה לו ולא משרה ולכך לא רצה להשיאה ליצחק, עכ"ל[2].

והק' בפרשת דרכים (דרוש א') הלא קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, ש