ראש השנה

23.08.2018

בס"ד

 

ראש השנה זכרון האהבה בין עם הקב"ה לעם ישראל

מופיע כבר  בראשונים שקורין פרשת ניצבים לפני ראש השנה להזהיר על התשובה . מבחינת אתם ניצבים לפני ה'- לפני יום הדין.

אבל מאידך בתורה אין אנו מוצאים את מהותו של ראש השנה אלא מוזכר הוא בקושי ברמז "יום תרועה" ( במדבר כט' א') "זכרון תרועה" ( ויקרא כג' כד' ) .

 אבל חז"ל בגמ' מסכת ראש השנה (טז' א' ) כותבים " בארבעה פרקים העולם נידון ...בראש השנה - כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם"

וכתב בפירוש המשנה לרמב"ם שם:

"כלומר שמחשבין עם בני אדם ודנין אותם לבריאות ומחלה ומות וחיים וזולת זה משאר מצבי האדם. ופשט לשון זה ברור כמו שאתה רואה, אבל סודו וענינו אין ספק שהוא קשה מאד."

היינו יום זה אינו סתם יום טוב שבו מריעים או זוכרים ע"י תרועה אלא יום דין ולא רק דין לעם ישראל כל באי עולם וענינו קשה מאוד.

ואל יאמר הישראל אין יום זה חשוב כל כך ומה זה משנה איך אני הקטן יתנהג או האם יש לי לפחד מיום זה . כבר כתב הרמב"ם הלכות תשובה פרק ג

"אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, אלו השוכחי