פרשת ואתחנן

בס״ד
השבת נקראת "שבת נחמו" על שם ההפטרה שנקרא בבית הכנסת, בסיום קריאת התורה, מספר ישעיהו (פרק מ') הנפתח בלשון: "נחמו נחמו עמי"(שם א'\ א') על כפילות הלשון הנ״ל (פעמיים "נחמו") נאמר בחז"ל :חטאו בכפליים שנאמר 'חטא חטאה ירושלים' (איכה אי/ה' ),ולקו בכפליים שנאמר כי לקחה כפליים בכל חטאתיה; (ישעיהו מ'/נ'), ומתנחמים בכפליים שנאמר 'נחמו נחמו עמי' (ילקוט שמעוני חלק ב' סימן תמ״ה)
דברי חז״ל אלה נתפרשו על ידי אחד מאחרוני מפרשי התורה (בספרו של הרב זלמן סירוצקין זצ״ל "אזנים לתורה" סוף פרשת ואתחנן) בזה האופן. אחרי המבול נצטוו בני נח (שארית פליטת המבול) ב-7 מצוות המהוות תשתית לחברה אנושית תקינה. ביניהן אסור רציחה, גניבה, ניאוף, ועבודה זרה, וכן החיוב להקים מערכת משפטית לדון את עבריני האסורים האלה. בעשרת הדורות בין נ