פרשת בלק

למדנו חז״ל שמשה רבנו ע״ה ״כתב את ספרו ואת פרשת בלעם״ (גמרא בבא בתרא דף י״ד עמוד ב׳).

בפשטות אנו מבינים שכוונת דבריהם היא שמשה על פי הכתבה אלוקית כתב את חמשת חומשי התורה וגם את פרשת השבוע- פרשת בלק, אשר בה בלעם הדמות המרכזית. ואם זה כל תוכן מאמרם ז״ל הדברים לא היו צריכים להיאמר; כי הרי פרשת בלק נמצאת בתוך חומש במדבר, ואם כתב משה את ספר במדבר ברור שכתב גם פרשת בלק?!

לפני הצעת פתרון להנ״ל, נסקור בקיצור את הסיפור שבפרשתנו. הרקע לספור הוא הכבוש הישראלי במלחמת בזק של ארץ סיחון וארץ עוג(שני מלכים חזקים במיוחד). בדרכו אל ארץ כנען לרגל ההתפתחות הזאת, חש בלק, מלך מואב, את עצמו מאוים ושכר ״נביא האומות״ מארץ רחוקה, בעל מוניטין ״עם קבלות״, לקלל את ישראל, ועל ידי כך להחלישו.

נמלך הנביא בה׳, ולמרות שקיבל ממנו ית׳ רק היתר ללכת אל מזמינו בלי לקלל, קיווה הוא שבכל זאת יצליח באיזה שלב להרביץ קללה נמרצת ועל י