פרשת שלח לך

במרכז פרשתנו השבוע ספור המכונה ״חטא המרגלים״.

הוא חטא ששינה את תולדות ישראל ואת ההיסטוריה של כל האנושות עד ימינו. נציין בראשית דברינו כאן את עיקרי הסיפור בקוים כלליים כפי שמסופר בפרשתנו.

בני ישראל עמדו בשער הדרומי של ארץ כנען והיו אמורים להיכנס משם יחד עם משה רבנו ולכבוש אותה ולהתנחל בה, ואילו היה כך על פי קבלת חכמנו ז״ל, העולם היה זוכה לכל התיקונים החיוביים שנועדו לו בימות המשיח.

בשלב ההוא נצטווה משה לשלוח 12 איש לתור(מלשון תייר) את הארץ ולשוב עם דו״ח אשר ילהיב את העם לקראת כניסתם ארצה, ואף להביא איתם מפירות הארץ