פרשת נשא

הפרשה שנקרא השבת בתורה היא ארוכה יותר מכל פרשות השבוע של כל השנה כולה.

האריכות המיוחדת הזאת נגרמה מכך שהיא מתארת בנפרד ובפרוטרוט את הקרבתו האישית- היום יומית של כל אחד משנים עשר נשיאי שבטי ישראל לרגל חנוכת מזבח משכן ה׳ במדבר סיני. הטקס ההוא נערך מיום א׳ ועד יום י״ב בניסן בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים.

המפליא הוא שכל הקורבנות הנ״ל היו זהים לגמרי מכל בחינה- פורמלית, כמותית וממונית; ואם כן מה ראה הכתוב לפרט כל קרבן בנפרד ? הרי מקובלנו שאין בתורה אפילו אות אחת מיותרת?!

נראה לומר שמגמתה החינוכית של תורתנו הקדושה