פרשת בחוקותי

בחלקה הראשון של פרשתנו מוצג "שטר -המתנה" שנתלווה למתנת הארץ שניתנה לבני ישראל כירושה מאבותינו אברהם, יצחק ויעקב. על פי השטר הזה ניתנה לנו הארץ על תנאי ששומרים אנו נאמנות לחוקות ומצוות הבורא ית״ש שהוא הרי אדון הכל והוא הנותן את המתנה הנדונה. על ידי אותה הנאמנות מובטחת לנו לא רק השארות בארצנו אלא גם שגשוג והצלחה בה בכל תחומי החיים- הגשמיים והרוחניים. בחוסר נאמנות מאוימים אנו בכל סוגי הקללות האפשרויות הכוללת הגליה מן הארץ וסבל נוראי בארצות פיזורים. זה ההסבר להשפלות, רדיפות והשמדות שחווינו במשך רוב ימי גלותינו הארוכה.

התמונה המצטיירת מהאיומים שחורה מאוד היא ומסתיימת בלשון "והנשארים בכם ימקו {יירקבו} בעוונם בארצות אויביהם..." (ויקרא כו /לט). ההיגד הזה נות