top of page

פרשת בהר

תוך כדי ויכוח אמר ראובן לחברו שמעון: ״מה ענין שמיטה אצל הר סיני?"

הוא התכוון בכך ששמעון מערב בדבריו שני עניינים שונים שאין ביניהם שייכות זה לזה. אין זה נדיר לשמוע מפי מלומדים אנשי ספר התבטאות הזאת ויש לדעת שמקור הפתגם בפרשה שנקרא השבת בבית הכנסת.

הפרשה נפתחת בלשון וידבר ד' אל משה בהר סיני לאמר" וממשיכה לצוות על מצות שמיטת הקרקעות של ארץ ישראל כל שבע שנים. על סמיכת הכתוב "בהר סיני" למצות השמיטה הנדונה עוררה חז״ל לשאול ״ מה ענין שמיטה אצל הר - סיני? "(בספרא-מדרש הלכה של חז״ל) . יש שפירשו את כוונות השאלה שאם כל המצוות ניתנו בהר סיני מדוע היה צורך למקרא לציין שמצווה זו (השמיטה) ניתנה בהר סיני, ועוד אין דרכו של המקרא להזכיר מקום הציווי אלא אם כן התרחש שם אירוע מסוים באותו זמן.

השיבו חז״ל תשובה לשאלתם זו באופן המתייחס לכל המצוות ושייכותן למעמד הר- סיני(עיין ברש"׳) ונרצה אנו להוסיף כאן עוד הסבר במישור הרעיוני.

בני ישראל בהר סיני זכו לחיים על- טבעיים; מזונם הגיע אליהם באופן ישיר מן השמיים, מ׳ שתייתם באו להם ממקור נסי המכונה "באר מרים" ... "וענני הכבוד" שמשו להם להגנה כנגד כל פגעי הטבע .

במציאות כזאת בלי טרדות הזמן ובלחי תחרות איש עם רעהו יכלו בנחת לשבת וללמוד תורה מפי משה כל ימיהם. אין פלא אם כן שצדיקי הדור (והם היו רבים) לא ראו סיבה לנוע מהר סיני; שם חנו אחרי ההתגלות האלוקית. את הידיעה שיידרשו לעזוב את מקום חנייתם ולנסוע לארץ כנען שמשה מעין איום עליהם שיצטרכו שם לחיות ח״ם יותר טבעיים המלווים בעסקי פרנסה המביאים לתחרות ושחיקה רוחנית אשר יכולה ליצור פגמים חברתיים קשים.

נוכל להבין בהחלט את החשיבה הנ״ל של אותו הדור אבל היא לא תאמה את התכנית האלוקית שחייבה להגיע לארץ כנען בדוקא, לכן בכדי להשקיט את חששותיהם נצטוו בהר סיני במצוות השמיטה והיובל אשר בקיומן ניתן לתקן כל הפגמים של חוסר שוויון חברתי וניצול החלשים על ידי החזקים במשך 6 השנים בין שמיטה לשמיטה.

שנת השמיטה האוסרת עיבוד חקלאי בשדות הארץ, ומבטלת את הפגנת בעלות על יבולי הארץ; ומאפשרת ברכת שמים המשפיעה שפע מאכלים בלי טרחת העבודה, והמשווה בין עשיר ודל; נועדה להחזיר לעמנו פעם בשבע שנים את הוויית החיים שהייתה בהר סיני ולרומם אותנו לפסגות רוחניות נהדרות.

אין פלא גם שלרגל סיום שנת השמיטה נצטוינו לערוך בירושלים ״מעמד הקהל" בו יש מעיין שחזור של מעמד הר סיני במגמה לחשל רוחנית את האדם בישראל לקראת שובתו לעבודת שדה וכרם.

נדמה לנו שבהסברנו הנ״ל מצאנו שיש באמת קשר הדוק בין שמיטה והר סיני.

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page