top of page

פרשת בא

המורה: "תלמידי היקרים - מי רוצה משיח עכשיו?״ 30 תלמידים מצביעים בגובה רב (כל הכיתה).

המורה: "מי מוכן לוותר על החופש הגדול?" אין אפילו יד אחת מורמת.

שואל תלמיד: מה הקשר?

המורה : ״הרי המשיח יישלח אלינו על ידי הקב״ה , והוא (יתברך שמו) גילה את המחויבות הישראלית לתורה באופן הברור ביותר בדברו אל יהושע בן נון ערב כניסת בני ישראל ארצה, ככתוב: 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו; כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל (תמלא את יעודך)' (יהושע א,ח).אחרי שמיעת הדברים האלה תגידו אתם אם יוכל מלך המשיח להסכים לכך שילדי ישראל יהיו בטלים מלימוד התורה חודשיים בכל קיץ."

בשיחתו הנ״ל רצה המורה להעמיד את תלמידיו על טעותם הנפוצה מאוד שמשמעות ביאת המשיח היא שחרור מכל צרותינו בלי תשלום מחיר כלשהו מצידנו. זאת כנראה היתה גם טעותם של בני ישראל במצרים, ספרה לנו התורה שבני ישראל היו משועבדים ונרדפים בארץ מצרים באופן אכזרי מאוד והחליט ה' להוציאם ממצבם זה. לשם כך שלח הוא (ית״ש) את משה ואהרון אל פרעה מלך מצרים לדרוש בשמו לשחררם לשלושה ימים בכדי שיתקשרו אליו ויזבחו לו במדבר. בעקשנות רבה סרבהפרעה להיענות בחיוב וכתגובה לדרישת ה' הכביד עוד יותר את עול השעבוד. ביטא משה את רגשי העם באותה שעה באומרו אל ה'"... למה הרעות לעם הזה, למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך! " (שמות ה' /כב-כג). אבל כל זה רק חצי הסיפור .

מה שלא ספרה התורה, סיפר לנו הנביא יחזקאל . מתברר מסיפורו המפורט שבהתגלות נבואית אל בני ישראל במצרים נדרשו הם לוותר על התרבות האלילית המצרית המפותחת והשולטת בכל האזור, ולהתחבר רק אל ד' ולעבודתו; ובכך, ורק בכך יהיו ראויים לגאולתם. לתביעה הזאת היה סירוב מצד רבים מבני ישראל והגאולה יצאה אל הפועל רק למען כבוד שם ה', שלא יתחלל בגויים. לפי מסורת אחת של חז״ל , רק חמישית העם זכו לצאת ממצרים ; ורק לאחר שהפגינו דחייתם את האלילות המצרית על ידי שחיטת השה, הנעבד ע״י המצרים, לשם ה' הפוסח על בתי ישראל להציל את בכוריהם.

בשעת יציאת מצרים היו כבר בעולמו של הקב״ה 70 אומות, ויצירת ישראל אז כעם נוסף לא הייתה נחוצה כדי להשלים את המספר ל 71, אלא שיווצר עם אחד הקשור לה' - להנהגותיו ולמידותיו־ על מנת להוציא את כל האנושות מהבערות והפראיות המתועבת שהייתה שולטת בעולם האלילי של אז.

גם היום נשאר עם ישראל בעולם כדי להביא את האנושות לתיקונה, וזה ניתן ליישם רק על ידי חיבור אל ה' ולתורתו. ממילא שאלתנו מהקב״ה לא צריכה להיות מתי תבוא הגאולה, אלא מה אנו צריכים לעשות על מנת להיות ראויים לגאולתנו כשתבוא.

![endif]--

![endif]--![endif]--

![endif]--

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page