top of page

פרשת וארא

בפרשתנו השבת נקרא על תיאורן של שבע מתוך עשר המנות שהנחית הקב"ה על

המצרים לקראת גאולת עמו משעבודם. קשה לומר שמגמת המכות הללו הייתה להביא את פרעה לשחרר את בני ישראל, כי הרי עוד בסנה אמר ה' למשה שרק אחרי כל עשרת המכות יענה פרעה לדרישתו "שלח את עמי",וזה מפאת המכה האחרונה- מכת הבכורות. לפי זה היה יכול ה' להביא את המכה העשירית בתחילת שליחותו של משה ולהשיג את המבוקש מיד בלי להסב כל כך הרבה סבל על עם שלם (העם המצרי), החפים מפשע, במשך כעשר חודשים. האם זה תואם הצדק האלוקי? ועוד קשה לנו שטרם יצא משה למלא את שליחותו כבר נאמר לו על ידי ה' "ואני אחזק את לבו (של פרעה) ולא ישלח את העם" (שמות ד'/נ"א). כלומר, העקשנות הבלתי סבירה של פרעה בהמשך הסיפור נבעה מרצון הי. איך נבין את זאת לאור העיקרון האלוקי שניתנת לכל אדם בחירה חופשית ושרק על פיה מוצדק לתת לו שכר או עונש על מעשיו?!

אולי יעזור לפתור את קושיותינו אם נזכור, שעד אותו פרק זמן הנדון נתכסה בורא עולם בכיסוי של חוקיות הטבע שהוא עצמו חקק. במצב ההסתר הזה איום רבץ על העולם שיוחזר לתוהו ובוהו כי רוב יצורי אנוש התנהגו בברבריות ושחיתות נוראה, מתוך סגידה לאלילות המשחיתה כל חלקה טובה בצלם אלוקים. על מנת להציל את עולמו החליט הבורא לצאת מעילומו בשבירת חוקי הטבע על ידי עשר מכות שיונחתו על אותה הארץ המכונה "בית עבדים" משום אופיו של העם היושב בה ושלטונו. אם כן מגמת עשר המכות הייתה הדרך בה בחר ה' להתגלות ולהוכיח את מציאותו, מעורבותו בעולמנו, ויכולתו

הבלתי מוגבלת.

אלמלא היה פרעה רשע מרושע היה מקום לקוות שתחילת ההתגלות של ה' דרך המכות הראשונות תביאנו להזדהות עם המגמה האלוקית לגאול את העולם השוקע במעשי תועבה. הרי לא נשכח שפרעה היה ראש מעצמת על של התקופה ועם התפקחות אמונית (שלא הייתה) היה בכוחו להביא את כל העולם המיושב אז לתיקונו. אולם מידותיו המושחתות לא אפשרו זאת וחכה לו הקב״ה במשך עשר חודשים- כל תקופת ההתגלות. יחסית, לעומת 5 המכות האחרונות, המכות הראשונות היו קלות ולכן מצא פרעה את הכוחות הנפשיים העצמיים להישאר בבחירתו החופשית הרעה. אולם כאשר הוחמרו המכות היה חשש שמרוב פחד ואזלת יד הכוחות העצמיים האלה ייחלשו ומתוך איבוד הבחירה החופשית ישלח את בני ישראל. כניעה כזאת מתוך פחד בלי הזדהות ורצון אמיתי וחפשי כנראה לא תאמה המטרה המבוקשת של הי באותה שעה.

עולה על דעתנו שרצה הקב״ה בשנוי עמדת פרעה כלפי הבורא עד כדי הזדהות מלאה במגמת גאולת ישראל ובעקבותיה גאולת כל האנושות. על כן הוסיף לו בורא עולם כוחות נוספים על מנת להשאירו כאדם בחירי. ואולי זאת הכוונה של לשון הכתוב "ויחזק ה' את

לב פרעה".

כמו אז גם היום, ובמשך כל ימות עולם מאז אברהם אבינו, מחכה ה' לרשעי שליטי האומות להשתמש בכוח בחירתם החופשית להגיע להזדהות עם המגמה של תיקון העולם תחת מלכות שמים. רבות היו ההתגלויות האלוקיות בהיסטוריה שיכלו לסייע בידם, אבל לא נוצלו, כמו זו של הקמת מדינת ישראל בזמננו אחרי אלפיים שנות גלות.

![endif]--

![endif]--![endif]--

![endif]--

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page