פרשת וישלח

28.11.2017

בפרשתנו שנקרא השבת, אנו קוראים על פטירת יצחק אבינו וקבורתו במערת המכפלה אשר בחברון על ידי שני בניו התאומים, עשיו ויעקב. סקרנותנו מעוררת את השאלה - כיצד נחלקה ירושתו של יצחק — הרי הוא היה עשיר מופלג?! אין התורה מספרת על כך , אולם חכמינו קבלו בנדון זה את הדברים כדלהלן:

... אמר עשיו ליעקב: נחלוק כל מה שהניח לנו אבא לשני חלקים ואני בורר (תחילה) שאני בכור... מה עשה יעקב? חלק לשני חלקים: כל מה שהניח אביו, חלק אחד; ואת ארץ ישראל לחלק אחד. מה עשה עשיו? הלך אצל ישמעאל למדבר להימלך בו... אמר ישמעאל לעשיו: האמורי והכנעני בארץ ויעקב בוטח לרשת את הארץ?! אלא טול מה שהניח אביך (את המטלטלים) ואין ליעקב מאומה. לקח עשיו כל מה שהניח אביו וארץ ישראל ומערת המכפלה נתן ליעקב... (פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ח) את כל הסיפור הזה תמצתה התורה בפסקה אחת קצרה פרשתם אחרי קבורת יצחק ואמרה: "... וילך (עשיו) אל ארץ (אחרת) מפני יעקב אחיו" (בראשית ל״ו / וי). בדיקת ספר בראשית בפרשיות קודמות תגלה שלא רק ביחס לעשיו אלא גם אצל כל שאר התובעים הפוטנציאליים לזכות התנחלות בארץ טרחה התורה לתעד את פרישתם מתביעתם זאת.

הארץ הובטחה על ידי הקב״ה לאברהם ולזרעו, אבל במשך שנים רבות מאז ההבטחה לא זכה אברהם לזרע. משום כך היה מקום להבין שהבטחת הי תחול על אחיינו של אברהם המתלווה אליו - והוא לוט. על כן פרטה לנו את סיפור פרידתו מדודו אברהם. בהמשך עלה על דעתו של אברהם שיירש! יהיה עבדו הנאמן הוא אליעזר "המושל בכל אשר לו" (בראשית כ״ד /בי) את הרעיון הזה שלל הקב״ה בפרוש באומרו "לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך". (בראשית ט״ו / ד') לאחר מכן מובן מאליו היה לאברהם שההבטחה הנדונה תתייחס לישמעאל בנו, מהגר. ההבנה הזאת נתבטלה כאשר נולד יצחק ואישר ה' את דברי אמו שרה שאמרה לאברהם: "... לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" (בראשית כ״א / י')