top of page

פרשת וישלח

בפרשתנו שנקרא השבת, אנו קוראים על פטירת יצחק אבינו וקבורתו במערת המכפלה אשר בחברון על ידי שני בניו התאומים, עשיו ויעקב. סקרנותנו מעוררת את השאלה - כיצד נחלקה ירושתו של יצחק — הרי הוא היה עשיר מופלג?! אין התורה מספרת על כך , אולם חכמינו קבלו בנדון זה את הדברים כדלהלן:

... אמר עשיו ליעקב: נחלוק כל מה שהניח לנו אבא לשני חלקים ואני בורר (תחילה) שאני בכור... מה עשה יעקב? חלק לשני חלקים: כל מה שהניח אביו, חלק אחד; ואת ארץ ישראל לחלק אחד. מה עשה עשיו? הלך אצל ישמעאל למדבר להימלך בו... אמר ישמעאל לעשיו: האמורי והכנעני בארץ ויעקב בוטח לרשת את הארץ?! אלא טול מה שהניח אביך (את המטלטלים) ואין ליעקב מאומה. לקח עשיו כל מה שהניח אביו וארץ ישראל ומערת המכפלה נתן ליעקב... (פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ח) את כל הסיפור הזה תמצתה התורה בפסקה אחת קצרה פרשתם אחרי קבורת יצחק ואמרה: "... וילך (עשיו) אל ארץ (אחרת) מפני יעקב אחיו" (בראשית ל״ו / וי). בדיקת ספר בראשית בפרשיות קודמות תגלה שלא רק ביחס לעשיו אלא גם אצל כל שאר התובעים הפוטנציאליים לזכות התנחלות בארץ טרחה התורה לתעד את פרישתם מתביעתם זאת.

הארץ הובטחה על ידי הקב״ה לאברהם ולזרעו, אבל במשך שנים רבות מאז ההבטחה לא זכה אברהם לזרע. משום כך היה מקום להבין שהבטחת הי תחול על אחיינו של אברהם המתלווה אליו - והוא לוט. על כן פרטה לנו את סיפור פרידתו מדודו אברהם. בהמשך עלה על דעתו של אברהם שיירש! יהיה עבדו הנאמן הוא אליעזר "המושל בכל אשר לו" (בראשית כ״ד /בי) את הרעיון הזה שלל הקב״ה בפרוש באומרו "לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך". (בראשית ט״ו / ד') לאחר מכן מובן מאליו היה לאברהם שההבטחה הנדונה תתייחס לישמעאל בנו, מהגר. ההבנה הזאת נתבטלה כאשר נולד יצחק ואישר ה' את דברי אמו שרה שאמרה לאברהם: "... לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" (בראשית כ״א / י') לבסוף בודאי ברור היה לסבא אברהם ששני בני יצחק התאומים שנולדו מאותו אב ואם הצדיקים, ירשו את הארץ בשותפות, ומהם ייבנה עם אברהם. על כן ייחדה התורה בפרשתנו פרק שלם המתעד ומפרט בדקדוק יתר את תולדות עשיו ובמרכז התעודה הזאת כתבה: "ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכשו בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו" (בראשית ל״ו / ו') כלומר, מתוך הנסיבות שהתהוו ירד עשו מארץ כנען מרצונו החופשי ולא השאיר אפילו שריד אחד שישמש לו תביעה לנחלה בארץ.

מאלף הוא להשוות את תיאור ירידתו של עשו מן הארץ הנ״ל עם תאורה של התורה על עלייתו של אברהם אבינו כ- 200 שנה מקודם שנאמר בו: "ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצא ללכת ארצה כנען... ״ (בראשית י"ב / ה'). באופן המתוחכם הזה משכנעת אותנו התורה שאין עשו יורשו של אברהם סבו, ואין לו חלק ונחלה בארץ שהובטחה לאברהם ולזרעו "לאחוזת עולם". (בראשית י"ז / ח').

![endif]--![endif]--

![endif]--

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page