חובת העדפת עובד יהודי

22.11.2017

מאמר מתוך הספר מלילות ג

שאלה:

 

מה עמדת ההלכה ביחס להעסקת פועלים נכרים בזמן שיש פועלים בני-ברית? והאם יש להעדיף לקנות מבני-ברית מאשר מנכרים, וכן למכור להם?

 

תשובה:

דרשו חז״ל בתורת כהנים לפרשת ״בהר״, על הפסוק ״וכי תמכרו ממכר לעמיתך״1, שאם באת למכור או לקנות - קנה מיד עמיתך או מכור לו[1] [2]. ברייתא זו הובאה ברש״י על הפסוק שם. ואמנם הלכה זו לא הובאה בטור ובשו״ע, אולם הרמ״א כותב בתשובותיו, בעניין קנית ספרי הרמב״ם שהודפסו על ידי מהר״ם פדוואה ואחר כך הודפסו על ידי נכרי, שצריך לקנות אצל היהודי דווקא[3]. הרמ״א לא מחלק בין אם היהודי מוכר בזול או ביוקר יותר ממה שמוכר הנכרי; אדרבא, הוא כותב שאפילו אם המחיר שמציע הנכרי זול יותר, יש להעדיף לקנות דווקא אצל היהודי. הוא מוכיח זאת ממחלוקת ר' מאיר ור' יהודה בעניין ״לגר בנתינה ולנכרי במכירה״: הגמרא אומרת שלדעת ר' יהודה יש להקדים יהודי לנכרי, ואין צורך בלימוד מיוחד מפסוק, שהדבר נלמד ממילא מכך שהתורה כתבה שנתינה לגר קודמת[4]. מכאן מסיק הרמ״א שאפילו אם הנכרי מוכר במחיר זול יותר, יש להעדיף לקנות מיהודי (עיי״ש).

אך בשו״ת מהר״ם שיק מביא את הדרשה הנ״ל, ומסייג שהדברים אינם אמורים לגבי המוכר, שאומנותו בכך והוא מתפרנס מזה, שאז חל הכלל ״חייך קודמים לחיי חברך״[5], והוא אינו חייב למכור בזול ליהודי אם הנכרי מציע יותר[6]. נמצא, לפי דבריו, שכל הדין הנ״ל הוא דווקא אם המוכר הוא בעל- בית (וכיו״ב), ואין זו פרנסתו העיקרית, אז יש להעדיף גר אפילו בנתי