הסבת מבנה בית כנסת לשימוש אחר

22.11.2017

מאמר מתוך הספר מלילות א

שאלה:

בית כנסת החל להיבנות ביזמה של ראשי הציבור מתיקצוב ממשלתי שיועד למטרה זו. בתכנון המבנה, גודלו או מיקומו, לא שותפו המתפללים או נציגיהם. כאשר נוצל המימון עד תום נותר המבנה בלתי גמור. מסיבות שונות - קשיי מימון וחוסר התאמה של המבנה לצרכים העכשוויים של המתפללים - אין ציבור המתפללים מגלה ענין במבנה להשלמתו כבית כנסת.

א. האם יש למבנה כפי שהוא כעת קדושת בית כנסת?

ב. הניתן להסב אותו למטרה ציבורית אחרת? אם כן, באיזה אופן?

 

תשובה:

סוגיית הזמנה לאו מילתא היא

שנינו בשו"ע (אורח חיים קנג, ח):

"בנו בית סתם והקדישוהו אחר כך לבית הכנסת דינו כבית הכנסת אבל אינו קדוש עד שיתפללו בו, ואפילו אם בנוהו לשם בית הכנסת, וכיון שהתפללו בו אפילו אורחים לפי שעה כיון שהיה מיוחד לתפילה - קדוש".

הלכה זו מיוסדת על ההכרעה בשאלה אם הזמנה מילתא אם לאו, היינו האם בהזמנה בלבד כבר הוטבע שמו עליו או רק אם החלו להשתמש בו באופן מעשי. ומכריע המחבר שהזמנה לאו מילתא הוי. הגמרא אומרת (סנהדרין מז, ב):