קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות

21.11.2017

  מאמר מתוך הספר מלילות א

מקורות העוסקים בקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות:

א. משנה (מגילה כח, א):

"ועוד אמר רבי יהודה בית כנסת שחרב אין מספידין בתוכו ואין מפשילין בתוכו חבלי, ואין פורשין לתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירות ואין עושין אותו קפנדריא שנאמר והשימותי את מקדשכם קדושתן אף כשהן שוממין".

ב. תורת כהנים (פרק ו' פסקא ד') על הפסוק, "ונתתי את עריכם חרבה והשימותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם" (ויקרא כו, לא):

"מקדש, מקדשי, מקדשיכם לרבות בתי כנסיות ובתי מדרשות".

המלבי"ם וכן התורה תמימה (סימן מב) מסבירים שדרשו כך בגלל שהמילה "מקדשיכם" היא בכינוי לישראל ולא כמו שבדרך כלל המילה "מקדש" בכינוי להקב"ה כגון ומקדשי תיראו.

ג. משנה (מגילה כה, ב):

"בני עיר שמכרו רחובה של עיר, לוקחין בדמיו בית הכנסת, בית הכנסת לוקחין תיבה".

משמע מדברי המשנה שבוודאי ישנה קדושה ב