top of page

פרשת לך לך

פירושים שונים ניתנו להגידם של רבותינו ז"ל ''מעשה אבות סימן לבנים" , אחד מהם אומר שראויים דפוסי התנהגות של אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, המתוארים בתורה, לשמש דגם לחיקוי בשבילנו, צאצאיהם. כלומר, נכון יהיה לנו לפעול כפי שפעלו הם.

הנה, קוראים אנו השבת בפרשת השבוע שפעולותיו הראשונות של אברהם אבינו בבואו לאחי כנען היו בניית מזבח וקריאה בשם ד' (ראה בראשית י"ב,י"ג,ו י״ג־ ד).

באגרת אחת (ק״ע בספר האגרות- חלק א') כתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ״ל (רבה הראשי הראשון בארץ ישראל לאחר הקמת הציונות המודרנית) בזו הלשון מאז שהחל אברהם אבינו לקרא בשם ד' נהייתה לנו לנחלה, כי כל מה שתהיה מושרשת בליבו של אדם יותר קריאה בשם ד' כן יגדל טובו וישרו, ויהיה יותר מאושר לעצמו ולחברה כולו".

מהי "הקריאה בשם ד'"? ניתן להציע שכל מאמץ הנעשה על ידי האדם להחדיר למודעות עצמו ולמודעותם של אחרים ביחס למציאותו והשגחתו ופועלו של הבורא (ית״ש) תיחשב "לקריאה בשם ד'״.

דרישת תורתנו הקדושה "וזכרת את ד' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל..." (דברים ח' ,יח') היא דרישה קשה מאוד. בחיי היום יום שלנו נתונים אנו להשפעת גאוות ליבנו המשכנעת כי "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ״(שם פסוק יז'). שכחת ד' ואדנותו עלינו מביאה לרוב לקלקול המידות והידרדרות מוסרית המכחישה את הטוב והישר. הוכחה לכך מגמתם של"דור ההפלגה" עליו קראנו לפני שבוע בסוף פרשת נח. במגמה להשכיח את שם ד' סיסמת חייהם היתה "... ונעשה לנו שם..." ממילא אין פלא שמצאנו כתוב עליהם במדרש חז״ל את הדברים כדלקמן:"... הלכו ובנו מגדל גבוה מאוד מאוד ... וכשנופל אדם משם אינם שמים על לב , וכשנופלת משם לבנה היו בוכים ואומרים מתי תעלה אחרת תחתיה".

אברהם אבינו היה מכונה "אברהם העברי" (בראשית י"ד,י"ג) ובכינוי הזה דרשו חז״ל כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד(בצד השני) ״. (מדרש בראשית רבה אות מ״ב). כלומר בו בזמן שעשרת הדורות מאז נוח ועד ימיו" היו מכעיסים ובאין" (משנה אבות ה',ג') ומביאים לדרדור האנושות על ידי שכחת ד', עסק אברהם בתיקון העולם על ידי הקריאה בשם ד'.

אנו זרע אברהם, המודעים להידרדרות המוסרית של זמננו נתבעים להתחזק וגם היום לקרוא בשם ד' במסגרת "מעשה אבות סימן לבנים".

![endif]--

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page