מאמרים

לקראת המפגש של אבינו יעקב עם אחיו עשיו, עליו מספרת פרשתנו השבוע, כתוב: ״ויירא יעקב מאד ויצר לו". תחושה זו של פחד וצרה הולכת ובאה כנראה היתה מושפעת מרגע היוודעו שעשיו "הולך לקראתו וארבע מאות איש עמו", וניתן לשאול- הרי פעמיים הבטיח לו הקב״ה את שמירתו: פעם בצאתו לחרן בבריחתו מעשיו אחיו בלשון "הנה אנכי עמך וש...

בס״ד

מסופר בפרשתנו השבוע על מסעו של יצחק אבינו במגמה לרדת מן הארץ אל ארץ מצרים בגלל רעב כבד מאוד שהיה באותה שעה בכל ארץ כנען מפאת עצירת גשמים. למרות המצב הקשה, והצימאון הנורא, מצווה הקב"ה את יצחק להישאר בארץ! כידוע, ארץ מצרים מבורכת במי הנילוס - מקור רב שנתי של מים, לעומת ארצנו שעליה כתוב בתורה (דברים י"א...

בס"ד

בכתיבת ספר תורה חייב הסופר להקפיד שצורת הכתיבה של קטעי שירה תהיה שונה מזו של קטעי מקרא רגילים; על כן המביט בצורת כתיבת פרשתנו השבוע בספר תורה כשר יבין מיד שרוב רובה שירה; ואף מכונה היא כך בפירוש שש פעמים בכתוב (פרקים לא, לב)המאפיין את השירה במקרא הוא השימוש של המשורר בהקבלות ספרותיות; כלומר, הוא מביע...

בס״ד

פרשת ניצבים- ערב ראש השנה יום הזכרון

ישנם שמות מספר ליום שנקבע בלוח העברי כראש השנה ומכולם בחרו חז״ל בכינוי "יום הזיכרון" כחותמו הפורמאלי. בלשון זו תיקנו לחתום את ברכת היום בתפילה ובקידוש ליל החג.

לפני שניתן את הדעת לנימוקי הבחירה הזאת יש לשאול מי אמור להיות הזוכר באותו יום הזיכרון ומה הדברים אשר אמורים...

בס״ד

בימינו כאשר מייסדים ישוב חדש נוהגים לערוך טקס "עלייה לקרקע" ובו לקרא לפני הנאספים את "מגילת היסוד" של היישוב. בדבר הזה יש ערך כפול: כלפי המתיישבים עצמם יש בכך קביעת המטרות לשמן מוקם היישוב ואשר תדרכנה את פעולתם שם: וכלפי קהל הנאספים לרגל חגיגיות המעמד דרך הפעולה הזאת מסתלקות כל אי ההבנות שיכולות להתעו...

בס״ד

פרשת שופטים

לפי סדר "עשרת הדברות" שבהן בנה משה את נאום המצוות שבספר דברים; הגענו בפרשתנו לדברה השישית לא תרצח". בהקשר אליה כמובן מופיעים גם דיני מלחמה, וביניהם הצו: "כי תקרב אל גיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום" (דברים כ/י).

בהתבסס על הפסוק הזה פסק הרמב״ם בספר "משנה תורה" (בהלכות מלכים פרק ו' - הלכה א') ב...

במרכז פרשתנו השבת עומדת דרישת התורה לרכז את עבודת ד' המעשית במקום אחד בלבד. פיזור העבודה למקומות רבים כנראה להבנתה מסכנת את טהרת ייחוד ד' ובקלות מוליכה לעבודה זרה.

לקראת סיום הפרשה מופיעה מצוות עליה לרגל שלוש פעמים בשנה לאותו המקום האחד הנבחר לעבודת ד' (קרי-בית המקדש שבירושלים) וכך כתוב: "שלוש פעמים בשנה י...

בס״ד

במעמד הסנה בפרק ג' של ספר שמות, התרחש דבר שלא היה מאז בריאת שמים וארץ, והוא: שבורא עולם דיבר אל אדם והטיל עליו שליחות לדבר בשמו לאחרים. דיבור אלוקי  אל בני אדם לא התחדש באותו מעמד כי אחרים שקדמו למשה כמו אדם, נח, שלושת האבות ועוד, זכו לנבואה; אולם איש מהם לא היה "נביא  שליח".

כאשר שמע משה שעליו לה...

כידוע חמישה הם ספרי התורה שמסר משה בכתב לבני ישראל לפני מותו ועל כן במכלול מכונים הם "החומש". כל ספרי החומש מתחלקים "לסדרות" שתוקנו לשם קריאה בציבור בבתי הכנסת מידי שבוע, ונקראות בלשון העם "פרשות שבוע" או סדרות השבוע". בכל סדרה ישנן בדרך כלל מספר פרשות הנקראת כל אחת בפני עצמה "פרשה פתוחה" או "פרשה סתומה"...

"והורשתם...וישבתם"

 מתוך נתוח הפסוק הנ"ל קבע הרמב"ן שישנה מצות עשה מן התורה לכבוש ("והורשתם") ולשבת ("וישבתם") בארץ ישראל. המצוה הזאת נקראת בפי חכמינו מצות ישוב ארץ ישראל והיא מורכבת משני חלקים כמפורט לעיל. (רמב"ן בהשגותיו על ספר המצוות של הרמב"ם - מצוה ד')

 המשמעות המעשית של דברי הרמב"ן היא שאם יזכה צבא יש...