מאמרים

ביכורים ותלמוד תורה אין להם שיעור

במשנה במסכת פאה (פרק א משנה א) למדנו: "אלו דברים שאין להם שיעור הפיאה והביכורים והראיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה. ומיד אח"כ שנינו: "אין פוחתין לפאה מששים". כלומר אע"פ שאמרו שאין להם שיעור, מכל מקום חכמים חייבו לתת פאה אחד משישים.

לפי זה מסתבר שכך הוא גם בביכורים, ואכן כך א...

בס״ד
 איתא במשנה המובאת בתענית כו ע"ב: אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין.... ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים... וכן הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו, ביום חתנתו -...

בס"ד.

איסור ייצור עוגיות פפושדו

 הקדמה

  1. העובדות הנכונות על אבקת האפיה.

  2. דין מים מועטים או מלח המוכנסים לעיסה.

  3. המתירים לא ידעו שאבקת האפיה היא כמלח ולכאורה אף יותר חמורה ממלח.

  4. המתירים לא ידעו חלק מתהליך ההחמצה.       ...

בס"ד

שאלה: האם מותר לשתות קפה עם חלב סויה לאחר ארוחה בשרית?

 תשובה: בגמרא כריתות כא ע"ב איתא "אמר רב, דם דגים שכנסו אסור, איתיבי, דם דגים וחגבים מותר... הא דאית ביה קשקשים, והא דלית ביה קשקשים".

דם דגים אינו נחשב דם שאסרה התורה, אך מבואר כאן שחכמים גזרו עליו כשיש לחוש למראית העין, אלא שאם יש היכרא שהוא של דג...

Please reload

מומלץ!

מצה עשירה

March 12, 2018

1/10
Please reload

בחר רב