מאמרים

במשנה במסכת קידושין (פרק א, ט) מובא, שמצוות התלויות בארץ - היינו שהם חובת קרקע כדוגמת הפרשת תרומות ומעשרות ומתנות עניים - הם מהדברים שהתייחדה בהם ארץ ישראל. עוד למדנו במשנה במסכת ראש השנה (פרק א, א), ש-ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. פירושו של דבר שכל פרי שהגיע לפני ט"ו בשבט לרמת גידול מסוימת – יש אומרים ח...

את הלכות חנוכה פותח הרמב"ם בתיאור היסטורי על שאירע לעם ישראל בזמן מלכות יון וזה לשונו: "בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלהי אבות...

ראשי פרקים:

א. אי עשיית מלאכה בתשעה באב

ב. הסבר ראשון – משום היסח הדעת

ג. הסבר שני – משום עצם האבלות

ד. הסבר שלישי – משום חיזוק הצער

ה. אמירה לנכרי לבנות בתשעה באב

ו. מסקנה

חשיבות יישוב ארץ ישראל ובניינה אינה זקוקה להכברת מילים.

בתקופה האחרונה, עקב נסיבות שונות ישנה לעיתים חשיבות רבה לזרז ככל האפשר את קצב...

Please reload

מומלץ!

מצה עשירה

March 12, 2018

1/10
Please reload

בחר רב
בחר נושא