מאמרים

פרשת וירא

בעשרה ניסיונות נתנסה אבינו אברהם והאחרון שבהם היה ניסיון העקדה עליו נקרא השבת בבית הכנסת. עם סיום מעשה העקדה שמע אברהם את דברי מלאך ד' האומר לו: "בי נשבעתי נאום ד', כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חשכת את בנך את יחידך, כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך... וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי" (בראשית כ״ב - ט״ז-י״ח). ניזכר שעד העקדה כבר התברך אברהם מפי ד' חמש פעמים, ומתוכן ארבע פעמים הובטחה לו (או לזרעו) מתנת הארץ. בכל אותן ההבטחות לא נזכרה אפילו פעם אחת האפשרות שמתנה זו תתממש על ידי מלחמה. יכולנו בהחלט לחשוב שלפי התוכנית האלוקית בבוא העת יכין ד' את לבם של תושבי הארץ לפנות את מקומם עבור ההתיישבות של זרע אברהם ללא צורך בשפיכות דמים,כפי שאכן עשו חלק מעמי כנען

פרשת לך לך

פירושים שונים ניתנו להגידם של רבותינו ז"ל ''מעשה אבות סימן לבנים" , אחד מהם אומר שראויים דפוסי התנהגות של אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, המתוארים בתורה, לשמש דגם לחיקוי בשבילנו, צאצאיהם. כלומר, נכון יהיה לנו לפעול כפי שפעלו הם. הנה, קוראים אנו השבת בפרשת השבוע שפעולותיו הראשונות של אברהם אבינו בבואו לאחי כנען היו בניית מזבח וקריאה בשם ד' (ראה בראשית י"ב,י"ג,ו י״ג־ ד). באגרת אחת (ק״ע בספר האגרות- חלק א') כתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ״ל (רבה הראשי הראשון בארץ ישראל לאחר הקמת הציונות המודרנית) בזו הלשון מאז שהחל אברהם אבינו לקרא בשם ד' נהייתה לנו לנחלה, כי כל מה שתהיה מושרשת בליבו של אדם יותר קריאה בשם ד' כן יגדל טובו וישרו, ויהיה יותר מאושר לעצמו ולחברה כולו". מהי "הקריאה בשם ד'"? ניתן להציע שכל

חג סוכות - זמן שמחתנו

קבע הכתוב בספר ויקרא (פרק כ״ג פסוק ל״ד) שבהגיע התאריך של ט״ו (15) בחודש תשרי ("החודש השביעי" בלשון הכתוב) עלינו לחגוג את חג הסוכות. בחומש אחר - ספר שמות (פרק ל״ד פסוק כ״ב) מופיע ציון זמן אחר לעריכת החג הזה והוא "תקופת השנה". הואיל ואין כנוי זה מופיע עוד פעם בכל התורה, נאלצים אנו לבקש את פירושו מרש"י; וכך הוא כותב: "היא בחזרת השנה; בתחילת השנה הבאה". ניתן להבין שמאחורי הביטוי הזה עומדת תפיסה מחשבתית המביטה על מושג הזמן באופן מעגלי ולא באופן ליניארי (קו ישר). כלומר, שורש המלה תקופה בתנ״ך הוא נ-קיפ או ק-ו-פ שמשמעותו סורר וחוזר כמו מעגל. גם המלה "שנה בעברית משמעותה מעגלית ומבטאת סיבובו של כדור הארץ סביב השמש במשך 12 חודש. [endif]--מתבקשת השאלה מה זה משנה אם תופסים את מושג הזמן בתפיסה מעגלית או ק

מומלץ!
בחר רב
בחר נושא

זמני התפילות במכון

ימים א' – ה'

שחרית 6:15
ראש חודש 6:00

מנחה

מנין ראשון 13:15,

מנין שני 20 דק' לפני שקיעה

ערבית

מנין ראשון 20 דק' אחרי שקיעה,

מנין שני 19:00

מנין שלישי 21:00

 

צור קשר

 

ת.ד. 1613 קרית ארבע 9010000

טל  02-9964722

פקס 02-9963253

מייל marabanim@gmail.com

waze.png